بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی همراه با پرسشنامه
پیشرفت تحصیلی و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهاست چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسردنیا، توسعه و پیشرفت جامعه را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 112
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پزشکی

توضیحات کامل

مقدمه و هدف:جو روانی-اجتماعی کلاس درس یکی از عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. جو روانی-اجتماعی کلاس ،تاثیرات معناداری بر رفتارهای یادگیری دانشجویان ،باورهای مربوط به خود، اسنادهای علمی، انگیزش تحصیلی و اجتماعی،عملکرد هیجانی ، ارزش ها و پیشرفت تحصیلی دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفته است.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی است که در دانشجویان دکترای حرفه ای (پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اساتید آنها با استفاده از پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس درس(میشو ،کومو و گوپیل)در دو سطح ادراک و انتظار ،در بین 115 نفر دانشجوی پزشکی،42نفر دانشجوی دندانپزشکی و 65 نفر دانشجوی داروسازی و همچنین تعداد 21 نفرعضوهیئت علمی انجام شد. برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین جداول استفاده گردید و به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های tبا دو گروه مستقل، t زوجی، آزمونANOVA و همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری دراین مطالعه کمتر از 0.05 در نظرگرفته شده است.

یافته ها:مقایسه نمره انتظار (77/4 ± 80/31) و ادراک (60/4 ± 2/29) اساتید از جو کلاس نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد(P<0.05 ). با استفاده از آزمون ANOVA به طور مشخص سطح انتظار اساتید بیشتر از ادراک می باشد.در دانشجویان نیز مقایسه نمره انتظار (37/4 ± 03/29) و ادراک (10/5 ± 433/24) از جو کلاس نشان دهنده وجود اختلاف معنادار می باشد و به طور مشخص سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(P<0.001).و مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(P<0.01). این در حالی است که بین دانشجویان 3 رشته از نظر تفاوت بین انتظار و ادراک، تفاوتی وجود ندارد(P>0.05).مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار(P<0.05) و ادراک (P<0.001) اساتید بیشتر از دانشجویان است.وبین معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک همبستگی ضعیف و منفی (معکوس) وجود دارد P=0.042)).

نتیجه گیری:درمجموع یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین جو روانی-اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. برای پیشگیری از افت تحصیلی شناسایی و توسعه مدلهای مفهومی به ویژه، تدوین و توسعه ی یک مدل تجربی ازعملکرد تحصیلی برپایه ویژگیهای شناختی در این راستا می تواند کمک کننده باشد .

فهرست مطالب

چکیده. ‌أ

فهرست جداول. ‌د

فهرست ضمائم و پیوست.. ‌ه

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1)مقدمه:2

2-1)بیان مسئله و اهمیت موضوع:3

3-1)هدف کلی.. 6

1-3-1)اهداف جزئی :6

2-3-1)اهداف كاربردی:6

4-1)سؤالات و فرضیات پژوهش :7

فصل دوم: کلیات وبررسی متون

1-2)کلیات.. 9

1-1-2)فلسفه تعلیم و تربیت.. 9

2-1-2)یادگیری.. 9

3-1-2)آموزش… 10

4-1-2)پیشرفت تحصیلی:11

5-1-2)کلاس درس:13

6-1-2)جو روانی-اجتماعی کلاس:14

2-2)مروری برمطالعات ایران و جهان.. 19

2-2-2)مطالعات جهان:19

2-2-2)مطالعات ایران:26

3-2)جمع بندی.. 29

فصل سوم: روش تحقیق

1-3) نوع مطالعه:31

2-3)جمعیت مورد مطالعه. 31

3-3)روش جمع آوری داده ها:31

4-3)روش اجرا:31

5-3)مشخصات ابزار جمع آوری داده های مطالعه:32

6-3)پرسشنامه اصلی تحقیق.. 32

7-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها:34

8-3)تعاریف واژه ها34

پیشرفت تحصیلی:34

2-8-3)تعریف عملی:35

9-3) ملاحظات اخلاقی:35

10-3)مشکلات و محدودیت ها:36

فصل چهارم: یـافتــه هـا

1-4)مقدمه:38

1-1-4)تجزیه و تحلیل آماری.. 38

2-1-4)مشخصات نمونه ها:38

3-1-4)خصوصیات اساتید :40

4-1-4)خصوصیات دانشجویان:42

5-1-4)وضعیت انتظار و ادراک اساتید و دانشجویان:44

6-1-4)نتایج تحلیل های به عمل آمده:44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5) بحث بررسی دستیابی به اهداف پژوهش:51

2-5)نتیجه گیری نهایی :57

3-5)پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 57

4-5)پیشنهادات کاربردی.. 58

منابع و مآخذ

 فهرست جداول

جدول 1- 4: فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش…. 49

جدول 2-4: مشخصات اساتید شرکت کننده در پژوهش (15=n)51

جدول 3-4: مشخصات دانشجویان شرکت کننده در پژوهش (203=n)53

جدول 4- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس… 55

جدول 5- 4: مقایسه اختلاف نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان 3 رشته. 56

جدول 6- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان برحسب جنس…. 57

جدول 7- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس… 58

جدول 8- 4: وضعیت همبستگی سن، معدل، نمره انتظار،نمره ادراک دانشجویان از جو کلاس… 59

 فهرست ضمائم و پیوست

پیوست شماره یك: پرسشنامه دانشجویان.. 83

پیوست شماره دو: پرسشنامه اساتید. 89


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در …

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. … جوانبخت, سارا و صفا قندی، ۱۳۹۵، تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، …

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان و کارکنان بانک مهر اقتصاد استان اصفهان … مدیریان سازمان به منظور بهره وری و ارتقای کیفی تولید و خدمات، کاهش تعارضات و کشمکش های سازمانی و افزایش بهره وری و کارایی، بهبود اثربخشی مدیریت کیفیت و و توسعه منابع انسانی می پردازیم.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۹ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (17299):بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی روابط کارکنان مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی توسعه منابع انسانی.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۸ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (19334):توسعه منابع انسانی مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی روابط کارکنان بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی.

بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری …

توسط رجبی – ‏2017
هدف: این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است. … بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری.

[PDF]ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ( ﺗﻬﺮان 4 ﺷﻬﺮدار

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ﺗﺌﻮري. ﭘﺮدازي در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزو. ﮐﺎرﻫﺎ و. اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ. و ﮐﯿﻔﯿﺖ …. اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در. 19. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. در ﺣﻮزه. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

بررسی تاثیر مدیریت دانش نقش منابع انسانی در توسعه …

افراد و کارکنان در این صنعت عوامل کلیدی در اجرای پروژه ها می باشند بطوریکه دانش، تجربه و مهارت های افراد می تواند هزینه ها، سرعت و کیفیت دستاوردهای پروژه ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به اهمیت منابع انسانی و لزوم توجه ویژه به دانش کارکنان در این صنعت وظایف واحد یا مسئول منابع انسانی در شرکت های ساخت ایرانی می …

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت …

مقاله اصلی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس به همراه توضیحات کامل. دانلود فایل. هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت باریج اسانس می باشد. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است.دراین پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت …

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت – داناکده

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: ۲۱۰ شرح مختصر: مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به …

عملکرد سازمانی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

Ability Mediation Effects in the Relationships between Human Resource Practices and Service Quality. Iranian Journal of Management … تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 47، شماره 2، تابستان … بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی …

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

امروزه شاهد تغییرات اساسى و سریع در جوامع و سازمان ها هستیم این تغییرات در ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، توانایى ها و تمایل انسان ها و تكنولوژى مى باشد محققان و مدیران جوامع و سازمان هاى پیشرفته به این نتیجه رسیده اند كه مهم ترین عامل مؤثر در تغییرات و رشد و توسعه سازمان ها برنامه ریزى و آموزش و بهبود توانایى هاى نیروى انسانى و توسع

مشخصات فایل

تعداد صفحات 203
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد.

در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد از کتاب پژوهشنامه مدیریت جلد 9 استفاده کرده ایم که مورد تأیید مشاور آماری پژوهش نیز قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده ایم که ضمن تعیین وجود یا عدم رابطه بین متغیرها، شدت رابطه را نیز نشان می­دهد. در این پژوهش به بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت كیفیت پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چكیده1

فصل اول: طرح تحقیق18

-1-1مقدمه:18

-2-1بیان مسئله:19

-3-1معیارهای الگوی تعالی مدیریت کیفیت:22

-4-1اهمیت وضرورت موضوع:26

-5-1هدف کلی:28

-6-1اهداف جزئی:28

-7-1 فرضیات تحقیق:28

-8-1تعریف مفاهیم و اصطلاحات:28

فصل دوم :ادبیات تحقیق37

-1-2مقدمه:37

-2-2مفهوم مدیریت کیفیت:39

-1-2-2رضایتمندی مشتری:43

-2-2-2تعهد و رهبری مدیریت ارشد:43

-3-2-2برنامه44

-4-2-2مشارکت کارکنان45

-5-2-2توانمندسازی کارکنان47

-6-2-2کار گروهی47

-7-2-2آموزش وتوسعه منابع انسانی48

-8-2-2مشتری مداری:49

-3-2اصول مدیریت کیفیت:51

-4-2فعالیتهای مدیریت كیفیت:58

2-5- مبانی مدیریت کیفیت:59

2-7- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار برکارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:62

2-8- متغیرهای خارجی اثرگذار برکارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:64

2-9-رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی:67

2-10- پیش بینی موجودی منابع انسانی:68

2-11- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی:68

2-12-پیش بینی عرضه بیرونی نیروی کار:69

2-13- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی:73

2-14- مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل:78

2-15- اهداف مدیریت منابع انسانى:80

2-16- سطوح تجزیه و تحلیل درتوسعه ی منابع انسانی:80

2- 17- مدلهای توسعه منابع انسانی:82

2-17-1- مدلهای عقلایی توسعه ی منابع انسانی:83

2-17-2- مدلهای طبیعی توسعه ی منابع انسانی:83

2-17-3- توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك:84

2-17-4- رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی:85

2-17-5- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز:88

2-17-6- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت:88

2-17-7- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها:88

2-17-8- مدل I-A توسعه ی منابع انسانی :89

2-18- هویت بخشی90

2-19- هم آهنگ سازی91

2-20- موفقیت91

2-21- انطباق92

2-22- وظایف مدیریت منابع انسانى در مدیریت کیفیت:93

2-22-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش:94

2-22-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى95

2-22-3- نظام جبران خدمات و انگیزه96

2-22-4- نظام ارزیابى عملكرد96

2-22-5- پرورش زندگى شغلى97

2-22-6- ایمنى و سلامتى روانى و جسمى97

2-22-7- بهبود ارتباطات منابع انسانى98

2-22-8- تحقیقات منابع انسانى99

2-23- اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى بر مدیریت کیفیت:100

2-24- عوامل محیطى مؤثر بر مدیریت منابع انسانى:103

2-24-1- عوامل محیطى برون سازمانى103

2-24-2- عوامل محیطى درون سازمانى108

2-25- مدل مدیریت کیفیت :112

2-26- مفاهیم بنیادی:113

2-27- تعالی چیست ؟115

2-28- جوایز كیفیت و مدیریت كیفیت جامع116

2-29- تعالی سازمانی چیست ؟117

2-30- لازمه حركت در مسیر تعالی و سرآمدی117

2-31- ارزش ها و مفاهیم بنیادی:119

2-32- اصول پایه کیفیت:121

2-33- روشهای خود ارزیابی در مدل مدیریت کیفیت:123

2-34- ماموریت مدیریت کیفیت چیست؟124

فصل سوم:روش تحقیق129

3-1 مقدمه129

3-2 انواع روش تحقیق129

3-3 جامعه ی آماری و حجم نمونه130

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات130

3-5 سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها131

3-6 روشهای تجزیه و تحلیل آماری131

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات134

4-1- مقدمه134

4-2- توصیف داده ها135

4-2-1- سن:136

4-2-2- تحصیلات:137

4-2-3- سابقه كار:138

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها139

4-4- نتایج توصیفی:140

4-5- ارزیابی سطح توانمند سازی كاركنان توسط شركت160

4-6- سطح ارزیابی عملكرد كاركنان توسط شركت161

4-7- ارزیابی سطح ارتباطات سازمان163

4-8- ارزیابی سطح تمركز بر مشتری164

4-9- ارزیابی سطح توجه شركت به مدیریت كیفیت165

4-10- نتایج استنباطی166

4-11- نتایج استنباطی167

4-12- نتایج آزمون فرضیه ها170

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری172

5-1- بحث و نتیجه گیری172

5-2- محدودیتهای پژوهش172

5-3- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده172

منابع و مآخذ:175

ضمائم182

پرسشنامه182

جداول Spss183

 فهرست اشكال

شكل 2-1- مدل عقلایی توسعه منابع انسانی77

شكل 2-2- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی78

شکل 2-3- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی81

فهرست جداول

جدول 2-1: استراتژی های منابع انسانی79

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت128

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن129

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات130

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار131

جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1133

جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2134

جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3135

جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4136

جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5137

جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6138

جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7139

جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8140

جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9141

جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10142

جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11143

جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12144

جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13145

جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14146

جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15147

جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16148

جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17149

جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18150

جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19151

جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20152

جدول4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت153

جدول4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت154

جدول4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی156

جدول4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری157

جدول4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت158

جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش159

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش160

جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش161

جدول4-33: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش162

 فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت128

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن129

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات130

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار131

نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1133

نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2134

نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3135

نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4136

نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5137

نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6138

نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7139

نمودار4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8140

نمودار4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9141

نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10142

نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11143

نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12144

نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13145

نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14146

نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15147

نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16148

نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17149

نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18150

نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19151

نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20152

نمودار4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت153

نمودار4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت154

نمودار4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی156

نمودار4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری157

نمودار4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت158


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در …

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. … جوانبخت, سارا و صفا قندی، ۱۳۹۵، تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، …

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان و کارکنان بانک مهر اقتصاد استان اصفهان … مدیریان سازمان به منظور بهره وری و ارتقای کیفی تولید و خدمات، کاهش تعارضات و کشمکش های سازمانی و افزایش بهره وری و کارایی، بهبود اثربخشی مدیریت کیفیت و و توسعه منابع انسانی می پردازیم.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۹ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (17299):بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی روابط کارکنان مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی توسعه منابع انسانی.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۸ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (19334):توسعه منابع انسانی مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی روابط کارکنان بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی.

بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری …

توسط رجبی – ‏2017
هدف: این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است. … بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری.

[PDF]ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ( ﺗﻬﺮان 4 ﺷﻬﺮدار

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ﺗﺌﻮري. ﭘﺮدازي در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزو. ﮐﺎرﻫﺎ و. اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ. و ﮐﯿﻔﯿﺖ …. اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در. 19. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. در ﺣﻮزه. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

بررسی تاثیر مدیریت دانش نقش منابع انسانی در توسعه …

افراد و کارکنان در این صنعت عوامل کلیدی در اجرای پروژه ها می باشند بطوریکه دانش، تجربه و مهارت های افراد می تواند هزینه ها، سرعت و کیفیت دستاوردهای پروژه ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به اهمیت منابع انسانی و لزوم توجه ویژه به دانش کارکنان در این صنعت وظایف واحد یا مسئول منابع انسانی در شرکت های ساخت ایرانی می …

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت …

مقاله اصلی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس به همراه توضیحات کامل. دانلود فایل. هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت باریج اسانس می باشد. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است.دراین پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت …

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت – داناکده

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: ۲۱۰ شرح مختصر: مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به …

عملکرد سازمانی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

Ability Mediation Effects in the Relationships between Human Resource Practices and Service Quality. Iranian Journal of Management … تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 47، شماره 2، تابستان … بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
این مقاله بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی قرار می دهد شیوه هایی که بتوان از طریق آنها به موقعیتهای متمایزی نسبت به رقبا دست یافت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

با پیدایش تجارت الكترونیكی بسیاری از بخشهای اقتصادی و صنعتی، كما بیش تحت تأثیر این فناوری نوید بخش قرار گرفته ­اند. با این وجود، نفوذ تجارت الكترونیكی در هیچ صنعتی مانند صنعت بانكداری مشهود نبوده است. امروزه استفاده از بانکداری اینترنتی بیش از آنکه یک مزیت باشد، یک ضرورت است و بانکها ناچاراند برای بقا خود وکاهش هزینه ها خدماتشان را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. اما به نظر می­رسد این خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینۀ عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل سبب افزایش اعتماد مشتریان می شوند و اعتماد متغیری است که در پذیرش بانکداری اینترنتی نقشی بسیار حیاتی دارد.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد

فهرست مطالب

چكیده. 2

واژه های كلیدی:2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

مفاهیم و تعاریف.. 8

تصویر شرکت :8

بازاریابی رابطه مند:9

اعتماد:9

بانکداری اینترنتی:10

قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی :10

مدل مفهومی:10

ضرورت بازاریابی در نظام بانکی.. 11

مشتری، بنیاد و اساس نظام بانکی.. 12

بازاریابی در بانکداری نوین ایران.. 14

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای بانکها17

نتیجه‌گیری.. 19

نتیجه محقق.. 19

منابع:20


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با تاکید بر اعتماد به عنوان متغیری مداخله گر( مورد مطالعه : بانک ملت ). اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۰ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت.

مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری …

در این مقاله ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با تئوریهای مبتنی بر قصد، به تشریح عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه … حسین و مجتبی فروتن، ۱۳۸۸، بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد …

اما به نظر میرسد این خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل سبب …

[DOC]بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با …

اما به نظر ميرسد اين خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینۀ عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی. دید کلی : تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی این مقاله بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی قرار می دهد شیوه هایی که بتوان از طریق آنها به موقعیتهای متمایزی نسبت به رقبا دست یافت …

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک …

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک کشاورزی شهرستان اهواز با استفاده از معادلات ساختاری. تاریخ انتشار 1396/10/13; تعداد … این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط ابعاد بازاریابی رابطه¬مند (اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض) بر رضایت و وفاداری مشتری از خدمات بانکی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شعب …

[PDF]بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی. 1. شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از. خدمات بانکداری اینترنتی. با تأکيد بر اعتماد به عنوان متغيری مداخله گر. ) مورد مطالعه : بانک ملت (. نویسندگان: -1. دکتر مصطفی قاضی. ز. اده.

[PDF] يزش‌مشتريان‌بانکداری‌خرد‌ شناسايی‌عوامل‌موثر‌در‌ر – چشم ان …

توسط غلامحسین احمدی
بانکدار. ی … 77. به عنوان مثال پیشنهاد قیمت پایین. تر لزوماً به وفاداری مشتری نمـی. انجامـد. ایـن دو محقـق. دلیل اصیی ریزش مشتریان. و تمایل. آن. ها. به رقیب را در تطابق ویژگی. های خدمات بـا نیازهـا،. کیفیت خدمت و فناوری مورد اسـتفاده مطـرح مـی. کننـد. کومـار ). 3111. ( میـزان شـفافیت در. بازاریابی را عامل اصیی در رضایت مشتریان می.

[PDF]ﺪ ﺑﺎزرﮔﺎ ﯽ – دانشگاه تهران

توسط ابوئی اردکان – ‏2013
۲۹ خرداد ۱۳۹۱ – ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻚ، اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ. درﺑﺎره. ي. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. در دﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﻪ. ﺗـﺎزﮔﻲ آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ (. Hair, Anderson,. Tatham & Black, 1998. ). ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ. رو، ﺑﺎ ﻫـﺪف. ﮔﻴـﺮي. اﻳـﻦ ﺷـﻜﺎف ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﺗـﻼش. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ. « وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه. » را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ …

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با …

بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفههای بازاریابی رابطهمند بسط داده شده، برای شناسایی و الویتبندی عوامل مؤثر بر …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
این مقاله بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی قرار می دهد شیوه هایی که بتوان از طریق آنها به موقعیتهای متمایزی نسبت به رقبا دست یافت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

با پیدایش تجارت الكترونیكی بسیاری از بخشهای اقتصادی و صنعتی، كما بیش تحت تأثیر این فناوری نوید بخش قرار گرفته ­اند. با این وجود، نفوذ تجارت الكترونیكی در هیچ صنعتی مانند صنعت بانكداری مشهود نبوده است. امروزه استفاده از بانکداری اینترنتی بیش از آنکه یک مزیت باشد، یک ضرورت است و بانکها ناچاراند برای بقا خود وکاهش هزینه ها خدماتشان را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. اما به نظر می­رسد این خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینۀ عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل سبب افزایش اعتماد مشتریان می شوند و اعتماد متغیری است که در پذیرش بانکداری اینترنتی نقشی بسیار حیاتی دارد.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد

فهرست مطالب

چكیده. 2

واژه های كلیدی:2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

مفاهیم و تعاریف.. 8

تصویر شرکت :8

بازاریابی رابطه مند:9

اعتماد:9

بانکداری اینترنتی:10

قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی :10

مدل مفهومی:10

ضرورت بازاریابی در نظام بانکی.. 11

مشتری، بنیاد و اساس نظام بانکی.. 12

بازاریابی در بانکداری نوین ایران.. 14

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای بانکها17

نتیجه‌گیری.. 19

نتیجه محقق.. 19

منابع:20


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری – …

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری مريم اماني[1] ؛ دکتر داريوش زارعي[2]. چکیده: اصول و تکنیک‌های بازاریابی اجتماعی، بیشتر توسط نهادهایی به کار گرفته می‌شود که در خط مقدم ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و فقرزدایی قرار دارند. البته، در بسیاری از موارد، از عنوان …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری؛ ارتباط بین …

۲۷ دی ۱۳۹۴ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری چیست؟ – عصر بانک

۲۷ دی ۱۳۹۴ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری | Yashar Azarsaeid | …

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

مقاله مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری – …

هدف مطالعه حاضر بررسی مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ نحوه گردآو…

بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند بانکها » اخبار …

بازاریابی اجتماعی مهمترین بخش بازاریابی در زمینه ساخت برند در کشور است. در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری در بازار و بی تاثیر بودن تصمیمات آنها در رفتار بانک ها، در نظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در ارزیابی سرمایه گذاران، رقابتی نبودن شرایط بازار و عدم …

[PDF]صنعت بانکداری در تاثیر بازاریابی سبز

تاثیر بازاریابی سبز. در. صنعت بانکداری. طاهره. رحمانی. 1*. ،. سارا دودانگه. 2. و. پروین افشار. 3. 1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه غیرانتفاعی …. خرید محصوالتی شده است که ایمن و پاک بوده و هیچ گونه مغایرتی با. حفظ سالمت محیط زیست نداشته باشد )اکبری و همکاران،. 1394. (. بازاریابی. سبز. فرآیندی. اجتماعی.

مقاله کنفرانس: مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت …

هدف مطالعه حاضر بررسی مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و از آن جاکه محقق به دنبال بررسی بازاریابی اجتماعی و تاثیر ان در صنعت بانکداری است لذا این تحقیق از نوع …

بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری |21179| بلاگ

۶ فروردین ۱۳۹۷ – جزوه ویژه بانکداری و دانش علوم بانکی – بانکداری… توضیحات: دانش علوم بانکی مجموعه اطلاعاتی است که شامل تاریخچه بانک و بانکداری، وظایف و نحوه استفاده از پول و سرویس های بانکی و… می شود و چگونگی به کارگیری ابزارها و تکنولوژی را در استفاده از سرمایه گذاری بانکها مورد بحث قرار می دهد. این جزوه یکی از کامل …

نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش …

در این مقاله تأثیر نوآورانة استراتژیهای بازاریابی رابطهمند (پیوندهای مالی، اجتماعی و ساختاری) بر عملکرد ارتباط با مشتری (طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط) به واسطة … چیو و همکاران (2005)، در تحقیق خود سهدسته متغیر را برای پیوند بازاریابی رابطهمند در صنعت بانکداری معرفی کرده است که شامل پیوند مالی، پیوند اجتماعی و …

بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
در این مقاله کوشش شده است که روش‌ها، مفروضات پایه‌ای و مفاهیم اساسی بازاریابی اجتماعی شناسایی شوند و مورد بررسی و مداقه قرار گیرند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 18
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

اصول و تکنیک‌های بازاریابی اجتماعی، بیشتر توسط نهادهایی به کار گرفته می‌شود که در خط مقدم ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و فقرزدایی قرار دارند. البته، در بسیاری از موارد، از عنوان بازاریابی اجتماعی استفاده نمی‌شود. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی،‌ مانند بانک جهانی و برخی از واحدهای سازمان ملل، از قبیل یونسکو و سازمان بهداشت جهانی، درگیر فعالیت‌های بازاریابی اجتماعی هستند. در بیشتر موارد، موسساتی که برنامه‌های بازاریابی اجتماعی را به اجرا می‌گذارند، وابسته به دولت هستند.

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم بازاریابی اجتماعی به تاثیر آن در صنعت بانکداری نیز خواهیم پرداخت که این نتیجه حاصل می شود که فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک ها این است که مدیران بانک ها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک ها نتوانند پایبندی خود به مسئولیت های اجتماعی را نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثر آن بر تقویت خود را از دست خواهند داد.

فهرست مطالب

چكیده. 2

کلید واژه ها :2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

مفاهیم بازار یابی اجتماعی.. 5

1- تئوری مبادله. 5

2-منفعت طلبی.. 6

3-نظریه سلسله مراتب تاثیرات ارتباطی.. 6

4- رقابت.. 6

تاریخچه بازاریابی اجتماعی.. 7

مفهوم بازاریابی اجتماعی، چگونه توسعه پیدا کرد؟. 8

فلسفه بازاریابی اجتماعی:8

دیدگاه اسلام نسبت به بازاریابی اجتماعی.. 9

بازار یابی اجتماعی و صنعت بانکداری.. 10

پژوهش های مرتبط با موضوع. 12

نتیجه گیری.. 13

پیشنهادات.. 13

منابع 16


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری – …

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری مريم اماني[1] ؛ دکتر داريوش زارعي[2]. چکیده: اصول و تکنیک‌های بازاریابی اجتماعی، بیشتر توسط نهادهایی به کار گرفته می‌شود که در خط مقدم ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و فقرزدایی قرار دارند. البته، در بسیاری از موارد، از عنوان …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری؛ ارتباط بین …

۲۷ دی ۱۳۹۴ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری چیست؟ – عصر بانک

۲۷ دی ۱۳۹۴ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری | Yashar Azarsaeid | …

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت ها درزمینه ساخت برند درسازمان های مختلف به ویژه بانک ها محسوب می شود.در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری دربازار وبی تاثیر بودن تصمیمات آنها دررفتار بانک ها، درنظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی ومسئولیت پذیری اجتماعی …

مقاله مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری – …

هدف مطالعه حاضر بررسی مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ نحوه گردآو…

بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند بانکها » اخبار …

بازاریابی اجتماعی مهمترین بخش بازاریابی در زمینه ساخت برند در کشور است. در یک نگاه کلی می توان اظهار داشت که عواملی مانند حاکمیت نداشتن مشتری در بازار و بی تاثیر بودن تصمیمات آنها در رفتار بانک ها، در نظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در ارزیابی سرمایه گذاران، رقابتی نبودن شرایط بازار و عدم …

بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری |21179| بلاگ

۶ فروردین ۱۳۹۷ – جزوه ویژه بانکداری و دانش علوم بانکی – بانکداری… توضیحات: دانش علوم بانکی مجموعه اطلاعاتی است که شامل تاریخچه بانک و بانکداری، وظایف و نحوه استفاده از پول و سرویس های بانکی و… می شود و چگونگی به کارگیری ابزارها و تکنولوژی را در استفاده از سرمایه گذاری بانکها مورد بحث قرار می دهد. این جزوه یکی از کامل …

[PDF]صنعت بانکداری در تاثیر بازاریابی سبز

تاثیر بازاریابی سبز. در. صنعت بانکداری. طاهره. رحمانی. 1*. ،. سارا دودانگه. 2. و. پروین افشار. 3. 1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه غیرانتفاعی …. خرید محصوالتی شده است که ایمن و پاک بوده و هیچ گونه مغایرتی با. حفظ سالمت محیط زیست نداشته باشد )اکبری و همکاران،. 1394. (. بازاریابی. سبز. فرآیندی. اجتماعی.

مقاله کنفرانس: مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت …

هدف مطالعه حاضر بررسی مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و از آن جاکه محقق به دنبال بررسی بازاریابی اجتماعی و تاثیر ان در صنعت بانکداری است لذا این تحقیق از نوع …

نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش …

در این مقاله تأثیر نوآورانة استراتژیهای بازاریابی رابطهمند (پیوندهای مالی، اجتماعی و ساختاری) بر عملکرد ارتباط با مشتری (طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط) به واسطة … چیو و همکاران (2005)، در تحقیق خود سهدسته متغیر را برای پیوند بازاریابی رابطهمند در صنعت بانکداری معرفی کرده است که شامل پیوند مالی، پیوند اجتماعی و …

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی

خان آباد روستائی کوهستانی است که به طور مایل از شمال غرب به سمت جنوب شرق کشیده شده و دربخش جنوبی استان مرکزی قرار گرفته خان آباد در۳۵ کیلومتری غرب شهرستان خمین و۴۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم انسانی

توضیحات کامل

خان آباد روستائی کوهستانی است که به طور مایل از شمال غرب به سمت جنوب شرق کشیده شده ودربخش جنوبی استان مرکزی قرار گرفته. خان آباد در۳۵ کیلومتری غرب شهرستان خمین و۴۳کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع شده است .

با توجه به تحقیقات باستان شناسی که در زمینه سکونت انجام گرفتهقدمت سکونت در این منطقه به حدود ۳۰۰۰سال پیش برمیگردد که در آن زمان قبیله ایی از زرتشتی ها در منطقه اییکه همکنون به نام قلعه گبری معروف است سکونتداشته اند که همکنون نیز آثار این قلعه قدیمی که در بالای کوه قرار گرفته و آثارخانه هایی که در دامنه همان کوهقرارداشته اند و زیر خاک مدفون شده اندباقدمت۲۷۰۰تا ۳۰۰۰سال موجود می باشد . ولی متاسفانه به علت کم توجهی سازمانهایمرتبطبه آثار باستانی این منطقه چندینسال است که مورد چپاول قرار گرفته و بسیاری از آثار آن به غارت رفته است.

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیائی خان آباد
قدمت تاریخی منطقه
آثار تاریخی به جای مانده 
دیواره به جای مانده از قلعه گبری(ضلع شرقی الوند متعلق به هزاره های قبل از میلاد )
سفالهای یافت شده از محوطه قلعه (قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال)
سکه یافت شده از محوطه(قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال )
دیواره های به جای مانده از قلعه گبری (ضلع جنوب شرقی کوه نسار )
خمره یا دوگوله یافت شده از محوطه قلعه
سنگ نگاره ها
سنگ نگاره ها یی با قدمت بیش از ۶۰۰۰ سال
غار ها و آثار به غارت رفته
ورودی های غارها
آثار حفاری های غیر مجاز
غار کوه گٌرٍه
تصاویر غار
یادگاری گذشتگان بر دیواره های غار
حفره ایی به نام سوراخ بند باز
غار عمودی کوه نسار
سنگ گِنه
کمین گاه شکارچیان (کُلِه)
آثار پناه گاهی در گوه نسار
قلعه خلیل خان
قلعه ناصر خان
قلعه کریم خان
تنها آثار به جایی مانده از آسیاب آبی روستا
تنها درخت به جایی مانده از درختان صنوبر کهنسال چاله آسیاب
آمار نفوس و مسکن
امکانات روستا
کمبود ها ی روستا
طرح هادی روستای خان آباد
اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا 
موقعیت جغرافیایی
عکس هوایی منطقه
سیمای عمومی و تنوع زیست محیطی منطقه
حیات وحش جانوری و گیاهی منطقه :
پستانداران منطقه محافظت شده
پرندگان بومی منطقه
پوشش گیاهی منطقه
از گونه های بوته ایی و درخچه ایی منطقه
نقش انسان در حفظ حیات وحش منطقه
محصولات کشاورزی
انواع انگور
گردو و بادام
انواع حبوبات
انواع خشکبار
دامداری
صنایع دستی
سبد بافی با ساقه کندم و شاخه بید
گویش و لهجه
برخی از واژگان گویشی
مسجد جامع خان آباد در گذر زمان
نعزیه خوانی
حسینیه حضرت ابوالفضل از گذشته تا به حال
حسینیه مسلم ابن عقیل
حسینیه امام حسین
مقدمه
انواع غذاها
انواع چاشنی ها
طرز تهیه آبگوشت
طرز تهیه کله پاچه
طرز تهیه آش رشته
طرز تهیه آش ترخینه شکمبه ( سیرابی)
طرز تهیه آش کشک
روستا در ایران
روستا های ایران
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

PDF: تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی | آرستو!

ﺧﺎن آﺑﺎد روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﯾﻞ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ودرﺑﺨﺶ. ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺧﺎن آﺑﺎد در35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ. ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ. ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ، در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه »ﺗﺸﺮﯾﺢ روﺳﺘﺎی ﺧﺎن آﺑﺎد-. ﭘﺮوژه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ. ﺧﺎن آﺑﺎد روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﯾﻞ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه …

تصاویر برای تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی

{“ct”:6,”id”:”vXwiCbsYyo3v4M:”,”oh”:768,”ou”:”http://www.tishineh.com/tour/Pictures/Item/2202/25937.jpg”,”ow”:1024,”pt”:”روستای خان آباد | تیشینه همسفر باهوش شما”,”rh”:”tishineh.com”,”rid”:”_Cz_XIopNka-HM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.tishineh.com/touritem/2202/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF”,”s”:””,”st”:”تیشینه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROWcnxNx7JCxd3AW7Dhhmzq6cCoBboR4yO-2A6cUUrItIY5X9IQPh1D4g”,”tw”:120}

{“cb”:12,”cr”:18,”id”:”Dy98ivFdKpOpaM:”,”oh”:467,”ou”:”https://media.mehrnews.com/d/2017/09/18/4/2577898.jpg”,”ow”:700,”pt”:”آغاز فصل اول کاوش های باستان شناسی قلعه تاریخی شهر اوجان – خبرگزاری …”,”rh”:”mehrnews.com”,”rid”:”_motzKL6v1DPDM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.mehrnews.com/news/4090664/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86″,”s”:””,”st”:”خبرگزاری مهر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRmhuVdumWsTH9hmH8FG0hm7wB4F84TPAPUeSZvq_Qnl7DSG1Hy1kQARHQ”,”tw”:135}

{“cr”:3,”id”:”1BcEZESPYqn3VM:”,”oh”:450,”ou”:”http://www.tishineh.com/tour/Pictures/Item/2202/25955.jpg”,”ow”:600,”pt”:”روستای خان آباد | تیشینه همسفر باهوش شما”,”rh”:”tishineh.com”,”rid”:”_Cz_XIopNka-HM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.tishineh.com/touritem/2202/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF”,”s”:””,”st”:”تیشینه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTc31rBaxb5FPkrbbbSspivNV3Hn_mFdu1ugYG6dXlbI9t_463LAAJXa84″,”tw”:120}

{“id”:”mpjfuXloQvR_vM:”,”oh”:450,”ou”:”http://www.tishineh.com/tour/Pictures/Item/2202/25949.jpg”,”ow”:600,”pt”:”روستای خان آباد | تیشینه همسفر باهوش شما”,”rh”:”tishineh.com”,”rid”:”_Cz_XIopNka-HM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.tishineh.com/touritem/2202/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF”,”s”:””,”st”:”تیشینه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ3-S2x9-1y_rAwWpSlyb0qQEIdyvDDw6m3LumQJbnofSkB_v6gKqEfbw”,”tw”:120}

{“id”:”Gv2LC3KCK4zJ-M:”,”oh”:480,”ou”:”https://cdn.isna.ir/d/2016/12/03/3/57394323.jpg?ts\u003d1498045331768″,”ow”:640,”pt”:”کاوش محوطه\u200c باستانی نیشابور با همکاری تیم فرانسوی – ایسنا”,”rh”:”isna.ir”,”rid”:”fCLquXpmcdKcLM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.isna.ir/news/95091306782/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C”,”s”:””,”st”:”ایسنا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRig_nmxc12hjN8f_9slg9LtNhjAFLPcysFeF7R85c90vh6vgbdpxSJt5M”,”tw”:120}

تصاویر بیشتر برای تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی | YOOZDL-II!

۲۰ فروردین ۱۳۹۵ – دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 2687 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 کلیک برای خرید: 8900 تومان خان آباد روستائی کوهستانی است که به طور.

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی – فارس مقاله

۱ اسفند ۱۳۹۵ – تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2687 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 خان آباد روستائی کوهستانی است که به طور مایل از شمال غرب به سمت جنوب شرق کشیده شده و دربخش جنوبی استان مرکزی قرار گرفته خان آباد در۳۵ کیلومتری غرب …

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی – دانشگاهی – …

این مقاله منتشر شده در تاریخ : 2018-03-23 16:27:46 دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه فایل پروژه اصلی مقاله ی تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال حاظر در حین بازدید از فایل دانلودی با نام تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی میباشید. دانلود فایل. خان آباد …

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی |4707| …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – خان آباد روستائی کوهستانی است که به طور مایل از شمال غرب به سمت جنوب شرق کشیده شده ودربخش جنوبی استان مرکزی قرار گرفته. خان آباد در35 کیلومتری غرب شهرستان خمین و43کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع شده است. با توجه به تحقیقات باستان شناسی که در زمینه سکونت انجام گرفتهقدمت سکونت در …

دانلود تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی | UMC …

۸ مهر ۱۳۹۵ – دسته: علوم انسانی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 2687 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 62. تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی; روستای خان آباد; باستان شناسی. دانلود پروژه پاورپوینت روستای عبدل… 2016-09-18 پروژه پاورپوینت روستای عبدل آباد که شامل طرح هادی –شرایط اقلیمی، معرفی به به لحاظ …

مقاله پروژه تشریح روستای خان آباد – w56.ir

۷ فروردین ۱۳۹۷ – If you do not have enough information about مقاله پروژه تشریح روستای خان آباد, use the same content as this site. … با توجه به تحقیقات باستان شناسی که در زمینه سکونت انجام گرفته قدمت سکونت در این منطقه به حدود 3000 سال پیش برمی گردد که در آن زمان قبیله ایی از زرتشتی ها در منطقه ایی که همکنون به نام …

روستای خان آباد – w56.ir

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – روستای خان آباد. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 70. – بسمه تعالی –. دانشگاه آزاد – واحد کرج. موضوع پروژه: تشریح روستای خان آباد … با توجه به تحقیقات باستان شناسی که در زمینه سکونت انجام گرفته قدمت سکونت در این منطقه به حدود 3000 سال پیش برمی گردد که در آن زمان قبیله ایی از …

پروژه پاورپوينت روستاي عبدل آباد – رسول يونان

تشریح روستای خان آباد- پروژه باستان شناسی … طرح هادی روستای خان آباد … پروژه پاورپوینت روستای عبدل آباد که شامل طرح هادی –شرایط اقلیمی، … تحقیق در مورد پروژه روستای عبدل آباد قزوین فایل رایگان. http://free-file.ir/تحقیق-در-مورد-پروژه-روستای-عبدل-آباد-قز/فنی-و-مهندسی/ 6 مه 2017 … تحقیق در مورد پروژه روستای عبدل آباد …

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

درحال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب می شود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آن ها فرد یا افراد معینی متضرر می شوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می رساند.دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی «مدعی» متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنیٌ علیه باشد و یا ورّاث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

 فهرست مطالب

مقدمه و كلیات1

واژگان كلیدی2

فرضیات(طرح سوال)3

پاسخ به سوالات:4

مبانی نظری(مباحث جمع آوری شده پژوهش)5

شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم :5

شرایط ونحوه اقامه دعوی و مرجع صالح6

شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری8

تقدیم دادخواست در مواعد معین12

انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن16

نتیجه گیری17

فهرست منابع19


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]اهان دعوای خصوصی ناشی از جرم شناخت خو – مجله حقوقی دادگستری

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ – اثبات دعوا بر عهدۀ. خواهان. است. اما با ورود مدعی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری،. نقش او در اقامه دلیل کاهش می. یابـد و دادگـاه کیفـری مـی. توانـد بـا توجـه بـه …. انگـار خـود، دعـوای خصوصـی ناشـی. از جـرم را. تعقیب کنند، زیرا این دعوا به بزه. دیده تعل دارد. البته نه در جرایمی ملـل تـوهین کـه. تعقیب و مطالبۀ ضرر و زیان …

تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم – آپارات

▶ 0:08

۱۱ مرداد ۱۳۹۶
تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم. 161. طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب می شود و جرمی که نظم عمومی جامعه …

طرح دعوا ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی – عباس بشیری

۵ آذر ۱۳۹۲ – ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از …

خواهان دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي كيست ؟(منتشر در …

۱۰ اسفند ۱۳۹۳ – بنابراين، خواهان دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بايستي كليه تشريفات و مقررات مربوط به طرح دعواي مدني را رعايت كند وگرنه دعواي او پذيرفته نمي‌شود. سوم: ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، مدعي خصوصي را چنين تعريف مي‌كند: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را …

ماده 515 ق.د.م. و ماده 14 ق.د.ک و جبران خسارت ناشی از نقض …

۵ آذر ۱۳۹۴ – منافع ممکن الحصول ناشی از جرم” در ماده 14، مبین آن است که این ماده و تبعاً تبصره 2 آن صرفاً و منحصراً در ارتباط با امور کیفری و در خصوص ضرر و زیان ناشی از …. وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای …

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم |23816| دانشجوی سرعتی

۴ فروردین ۱۳۹۷ – خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم (23816):خواهان دعوای ضرر و زیان خسارت ناشی از جرم دعوی کیفری خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم جرم.

خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم |71| کاکتی دانلود

۶ روز پیش – دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی «مدعی» متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده …

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم – خانه

امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. … آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده به پرداخت پانصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان طرح دعوا بر اساس نرخ تورم در حق خواهان محکوم می‌گردد.

دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی …

۲۶ مهر ۱۳۹۶ – این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است. … توافق در استرداد این وجه پس از پرداخت خسارت و ارش به فرزندش و با کسر این مبلغ از بدهی خواهان در خسارت به فرزند خوانده متکی بر دلیل نبوده دادگاه به استناد مواد ۱۹۴ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی …

تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادسرا – پایگاه …

۱۰ آبان ۱۳۹۱ – صدقی(مستشار دادگاه تجدیدنظر). با توجه به مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند جهت مطالبه ضرر وز یان با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان بابت خسارات وارده ( ناشی از وقوع جرم) به مرجع تعقیب ( دادسرای …

علم حقوق در جرائم رایانه ای

علم حقوق در جرائم رایانه ای

علم حقوق در جرائم رایانه ای

عصر حاضر را به حق عصر فن آورى اطلاعات نامیده اند رایانه یكى از ساخته هاى بسیار مهم و منحصر به فرد بشرى است كه همه ابعاد زندگى را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفى بر جاى گذاشته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 32
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است.

لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی ، سوءاستفاده از شبکه تلفنی ،سوءاستفاده از کارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی و….. در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

فهرست مطالب

علم حقوق در جرائم رایانه ای2

چکیده2

مقدمه3

طرح بحث4

فصل اول:تاریخچه جرائم كامپیوتری6

فصل دوم- انواع جرائم رایانه‌ای10

فصل سوم: بررسی قوانین كیفری ایران پیرامون جرائم رایانه‌ای16

نتیجه‌گیری:17

گزیده ای از قانون جرائم رایانه ای19

منابع29


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مقاله مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای – …

مشخصات نویسندگان مقاله مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای. هادی داستار – دانشجوی کارشناسی حقوق ،انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، فرجام شهبازی – دانشجوی کارشناسی، ا نجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه – ایران. چکیده مقاله: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است ریشه ای که در حقوق کیفری ایران …

مقاله بررسی حقوقی جرایم رایانه ای در ایران و سایر کشورها – …

بررسی حقوقی جرایم رایانه ای در ایران و سایر کشورها. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۱۲ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین. کد COI مقاله: ICH01_226. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۶۱۰.۴۳ کلیوبایت (فایل …

بررسی مفهوم شناسی جرایم رایانه ای ، جرایم اینترنتی و جرایم …

اما نکته قابل تامل این است که در بسیاری از محافل علمی و پژوهش های تخصصی در رابطه با اینگونه جرایم اصطلاح جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری به طور مشترک بکار می … پروفسور اولریش زیبر یکی از صاحب نظران معروف حقوق جزای رایانه معتقد است امروزه اجماع بین‌المللی براین است که جرم رایانه‌ای باید به طور کامل تعریف شود.

[DOC]رکن معنوی جرم جعل در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای – پلیس

بررسی تخصصی جرائم سایبری در راستای تکریم حقوق شهروندی مردم بوشهر از منظر علوم حقوق و رایانه … به منظور ارتقا امنیت سایبری، در اين نوشته در صدد بررسي جرايم رايانه‌اي از منظر علوم فنی(علم رایانه) و حقوق با محوریت مواد قانونی جرائم رایانه‌ای در راستای احترام به حقوق شهروندی و احساس امنیت سایبری در استان بوشهر هستيم‌.

بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری …

امیر پاکنهاد,ابوالفضل سدره نشین ; مجله: کارآگاه ; زمستان 1390، سال پنجم – شماره 17 ;

[PDF]جرائم رایانه ای و روش های مقابله و پیشگیری از آن – پرتال جامع …

فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری. شماره بیست و سوم و بیست و چهارم، ۱۳۸۰، صص ۱۱۱-۹۹. جرایم رایانه ای و روش های مقابله و پیشگیری از آن. مهدی فهیمی. در ۱۳۹۰. /. ۱۰. /. ۲۴. با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به شبکه اینترنت،. فضای جدیدی فراروی متخلفین جوامع قرار گرفته است.

قانون جرايم رايانه‌ای | پلیس فتا

قانون جرايم رايانه‌ای. قانون جرائم رایانه‌ای بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) بخش یكم جرائم و مجازات ها فصل یكم جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی … ماده735ـ هركس با علم به مجعول بودن داده ها یا كارتها یا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد. مبحث دوم تخریب و …

جعل رایانه ای – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مقاله‌های مجله‌های علمی . حقوق فناوري،خبرنامه . . 9 . 16 تـا 23. موضوع: علوم انسانی > علوم انسانی. دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست. ظهور جرایم جدید در عصر فناوری اطلاعات که تحت عنوان جرایم رایانه ای شناخته شده اند واکنش های تقنینی متفاوتی را به همراه داشته است.

بررسی فقهی و حقوقی جرایم در عالم مجازی (سایبری) – …

پیشرفت بشر و بهره گیری از فن آوری نوین اطلاعات اگرچه حلّال بسیاری از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فن آوریهای جدید به صورت مشخص در اینترنت ظرف و محلی برای ارتکاب برخی جرایم گشته است. این جرایم هیچ سابقه‌ای در قرون و اعصار گذشته نداشته و از مختصات دنیای معاصر می‌باشد. پایان نامه حاضر با بررسی همه جانبه موضوع …

بررسی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی

توصیفگر, : جرایم رایانه‌ای حقوق جزا (فقه) اینترنت ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌. شناسه افزوده, : دانشگاه پیام‌ نور. دانشکده الهیات و علوم اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. چکيده, : هدف پژوهش بررسی (فقهی – حقوقی جرایم اینترنتی) است. پژوهش شامل موارد ذیل است: بخش نخست به کلیات اختصاص دارد و شامل پیشینه جرایم رایانه‌ای، تعریف جرم …

تحصیل دلیل در حقوق كیفری

تحصیل دلیل در حقوق كیفری

تحصیل دلیل در حقوق كیفری

سیستم قضایی كشور دربرخورد با اختلافات موجود درتعاملات میان افراد، قائل به تفكیك رسیدگی به امورحقوقی وكیفری شده است ، بی شك هریك ازاین دونوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود می باشند كه البته علت این امر را می توان در منشا واهداف متفاوت هریك از این دو ، عنوان كرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 29
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده دردادگاه می توان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع درتحصیل دلیل نقش مهمی را برعهده دارد . دراین ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بردادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن ازمبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن دردادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی ازروند رسیدگی های کیفری درنظام قضایی داشته باشیم .

 چکیده4

فصل اول (کلیات)5

مبحث اول (مقدمه)5

گفتار اول (انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن )6

گفتار دوم(سوال ها)6

سوال های اصلی6

سوال های فرعی7

گفتارسوم (فرضیه ها)7

گفتارچهارم (روش تحقیق)7

گفتارپنجم (معرفی مباحث)8

مبحث دوم (معانی ومفاهیم)8

گفتار اول (دلیل)8

گفتار دوم (حقیقت و واقعیت)9

دیدگاه‌جامعه‌شناسی11

دیدگاه ارزش‌‌شناسی11

مبانی فقهی12

دیدگاه قانونی13

فصل دوم (تحصیل دلیل)14

مبحث اول (تحصیل دلیل در امور حقوقی)14

مبحث دوم (تحصیل دلیل در امور كیفری)15

مبحث سوم (حدود تحصیل دلیل و کشف واقع)17

نتیجه گیری22

فهرست منابع و مآخذ24


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحصیل دلیل و حدود کشف واقع در امور کیفری – دریچه ای به …

بنابراين بايد گفت هريك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت ونحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي مي باشند . البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي دررسيدگي چه در امور حقوقي وچه درامور كيفري لازم و ضروري است ، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است واز هرگونه تحصيل دليل منع شده است واين …

تحصیل دلیل در حقوق کیفری – موسسه حقوقی هامون

سرآغاز : تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر …

[PDF]تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی – …

تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. دکتر محمدعلی مهدوی ثابت*. محمد محرابی**. دلیل به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی کیفری، بدون چکیده: آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بی گناهی وی و نتیجتا اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و.

[PDF]تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه – نشریات دانشگاه …

توسط سلیمی – ‏2015
مستندات و اظهارات طرفین. بسنده کند و از آن به عنوان قاعده منع تحصیل دلیل یاد می. کنندولی برخی دیگر معتقدند. که تحصیل دلیل. در راستای کشف حقیقت توسط قاضی منعی ندارد . در این مقاله قصد. داریم با تعریف و ارائه. ی انواع دلیل. ،. کیفیت تحصیل دلیل در امور مدنی و کیفری. ،. در حقوق. امامیه و حقوق فرانسه به اثبات قاعده تحصیل …

پرتال جامع علوم انسانی – تحصیل دلیل در حقوق کیفری

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه‌ها و یا سال‌های متمادی در بازداشت به‌سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار …

تحصیل دلیل در حقوق کیفری – پایگاه مجلات تخصصی نور

علی فرخشه ; مجله: دادرسی ; مرداد و شهريور 1385 – شماره 57 ;

تحصیل دلیل در حقوق کیفری نسخه متنی – کتابخانه …

علي فرخشه تحصيل دليل در حقوق كيفري. علي فرخنده ، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي – به نقل از سايت www.dadsetani.ir. سرآغاز : تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي ، بويژه حقوق كيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد كه در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممكن است شخص ماه ها ي سالهاي …

تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی – Tebyan – تبیان

۶ بهمن ۱۳۹۵ – بر اساس اصلی که در تمام سیستم‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است، قاضی دادگاه باید نسبت به طرفین اختلاف و دعوا، بی‌طرف باشد و به نحوی رفتار کند که اصحاب دعوا واقعاً بی‌طرفی او را به عینه ملاحظه نمایند کنند. اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل کند، از بی‌طرفی خارج شده است.

تحصیل دلیل در حقوق کیفری / 304818 – ویستا

۱۰ فروردین ۱۳۸۷ – سرآغاز : تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه…

تحصیل دلیل و حدود کشف واقع در امور کیفری | سایت حقوقی …

۳ بهمن ۱۳۹۱ – بنابراین باید گفت هریک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت ونحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی می باشند . البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی دررسیدگی چه در امور حقوقی وچه درامور کیفری لازم و ضروری است ، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است واز هرگونه تحصیل …

بررسی سیستم عامل ها

بررسی سیستم عامل ها

بررسی سیستم عامل ها

مجموعه ای از برنامه ها را که موجب راه اندازی و استفاده از کامپیوتر می شوند سیستم عامل یا Operating System OS) )گویند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی کامپیوتر

توضیحات کامل

سیستم عامل یک لایه نرم‌افزاری فراهم می‌کند که وظیفه مدیریت منابع سیستم را از دوش برنامه‌های کاربردی رهانیده و کار برنامه‌نویسی را ‌ ساده می‌نماید. در این مقاله سعی شده تمام سیستم عامل های موجود در بازار و ویژگی و کم کاست انها مطرح شود .انتخاب یک سیستم عامل یک نیاز شخصی است و در مقایسه سیستم ها با هم سعی شده نقاط ضعف و قدرت انها مطرح شود و بحث ها به طور جانبدارانه از یک سیستم عامل خاص نباشد . در مقایسه ها سعی شده 3 سیستم عامل مهم و معروف مورد بررسی قرار داده شوند . چون بعضی سیستم عامل های مطرح شده از رده خارج شده می باشند به توضیح انها نپرداخته و مقاله را به حاشیه

نمی کشانم . در اخر باز هم متذکر می شوم که انتخاب یک سیستم عامل بستگی به نیاز هر شخص و کار انجامی ان بستگی دارد پس همه ی سیستم عامل ها برای همه ی کارها نوشته نشده اند و هر کار نیاز به سیستم عامل و سخت افزار مورد نیاز خود دارد .

فهرست مطالب:

چکیده. 7

سیستم عامل چیست؟. 8

انواع سیستم عامل. 8

1- سیستم عامل تک برنامه ای single program:8

2- سیستم عامل های چند برنامه ایmulti programming :9

3- سیستم عامل برای سیستم هایی با چند استفاده کننده multi user: 9

4- سیستم عامل برای سیستم هایی با پردازش توزیعی distributed processing : 10

5- سیستم عامل بلادرنگ real time operating system :. 10

وظایف سیستم عامل چیست؟. 11

یونیکس چیست ؟. 12

تاریخچه یونیكس. 12

چگونگی پیدایش و حیات سیمبان ؟. 13

تکنولوژی Symbian :. 15

زبانهای برنامه نویسی برای Symbian :. 15

فناوری سیمبان. 16

سیستم عامل پالم. 18

انواع سیستم عامل:. 18

Symbion. 19

Windows mobile. 19

Palm.. 20

Linux. 20

Java. 20

BlackBerry. 20

کمبودها و نقایص مک. 21

مقایسه مک و ویندوز. 23

برتری لینوکس به ویندوز. 25

مزیت های لینوکس در مقابل ویندوز:. 27

منبع:. 31


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران/سعید …

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – 1-علاقه مندان جهت تفصیل موضوع می توانند به پایان نامه ی نگارنده با موضوع«بررسی تغییرجنسیت و آثار وضعی و تکلیفی آن در حقوق ایران»مراجعه نمایند. ….. ولایت جدّپدری هرچند از دیدگاه قوانین،مانند ولایت پدر است؛اما در رسوم اجتماعی ما،منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده‌ی …

SID.ir | آثار حقوقي تغيير جنسيت

توسط باريكلو عليرضا
در مورد اثر تغيير جنسيت بر حقوق قراردادي بايد ديد تغيير جنسيت چه اثري بر قرارداد خواهد گذاشت. براي بررسي اثر تغيير جنسيت بر قرارداد به نقش جنسيت … در اين مقاله، آثار حقوقي تغيير جنسيت بر طبق قواعد حقوقي حقوق ايران و فقه اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. كليد واژه: قرار داد، نكاح، اثر، حقوقي، حق، تغيير جنسيت.

[PDF]وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام … – مبانی فقهی …

توسط فومنی – ‏2015
۱۰ دی ۱۳۹۳ – حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت ت. غییر جنسیت،. خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است .. واژگان کلیدی: تغییر جنسیت، حقوق ایران، کامن ال، …… اسرافی نمی تواند در مال خود انجام دهد بلکه باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقال.

وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت – فقه و حقوق اسلامی

توسط اصغری آقمشهدی – ‏2011
در حقوق اسلام، هرچند سابقه تغییر جنسیت به زمان حکومت حضرت علی(ع) برمیگردد و در آن زمان حضرت کسی را که با پسر عمویش ازدواج کرده بود، از او جدا و به مردان ملحق کردند (حر عاملی، 1412: 286)[1] اما در فقه اسلامی و حقوق ایران در مورد وضعیت و شرایط آن چندان تحقیق نشده است و از لحاظ قانونی نیز قانون خاصی در این باره وضع نشده است.

آثار وضعی و تکلیفی تغییر جنسیت در حقوق ایران – دادراه

۲۶ آبان ۱۳۹۵ – در ادامه اثر اجتماعی تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران و حقوق اجتماعی که به این تغییر جنسیت تعلق می گیرد را بیان می کند و این اثرات اجتماعی را با دیگر کشورها ….. ولایت جدّ پدری هرچند از دیدگاه قوانین، مانند ولایت پدر است؛ اما در رسوم اجتماعی ما، منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در …

مقاله تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق – سیویلیکا

پیشرفت علم و فناوری مسائل جدیدی پدید آمده که مورد بحث و بررسی کارشناسان به ویژه پزشکان و حقوق دانان قرار گرفته و آن وجود افراد ترانس سکشوال (trans sexua…

تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق – مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

موضوع‌شناسي دقيق ومطالعه ابعاد تغيير جنسيت، بررسي اقسام آن و پرداختن به مسائلي چون اختلال هويت جنسي و علت شناسي اين پديده، بررسي فقهي مسأله خنثي، تبيين ديدگاه حقوقي ايران و ساير کشورها، بيان تفصيلي مباني فقهي جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت و نقد و تحليل ادله و همچنين مطالعه کامل آثار تغيير جنسيت در روابط …

وکالت آنلاین – تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309 شمسی مطابق با 1930میلادی اتفاق افتاد که بر اساس آن پزشکی به نام دکتر خلعتبری پسر هیجده ساله ای را با عمل جراحی به یک دختر تبدیل کرد. اولین تغییر جنسیت در انگلستان در فاصله سالهای1948-1942 میلادی اتفاق افتاد که دختر ی بنام لورا دیلون تغییر جنسیت دادو پسر گردید و نام …

[PDF]آثار حقوقی تغییرجنسیت – خانه امن

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ را دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ. در. ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ. در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ زن و ﻣﺮدی ازدواج …

نشست علمی «‌تغییر جنسیت از منظر فقه، حقوق و پزشکی»‌در …

۱۴ دی ۱۳۸۹ – به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی با عنوان «‌تغییر جنسیت از منظر فقه ، حقوق و پزشکی» در روز سه شنبه ۷ دیماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کریمی نیا و دکتر یموت پور(جراح) و … اولین تغییر جنسیت در خارج از ایران در سال ۱۹۴۲ در انگلیس ، در آمریکا ۱۹۵۲ و در کشور مصر ۱۹۸۲اتفاق افتاده است.