سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. علی رغم همه تلاش‌هایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته‌اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده‌است و این مسئله همچنان دغدغه‌های فراوانی را برای دولت‌ها، ملت ها، خانواده‌ها و زنان ایجاد کرده‌است. راه حل‌های ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینی‌ها و نگرش‌های مکاتب اخلاقی و ادیان الهی، مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضا" متضاد با یکدیگر است و با تأسف باید گفت که برخی از این اندیشه‌ها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولت‌ها می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه لجام گسیختگی شهوانی در جوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواد‌ه‌ها و دیگر عوامل، همواره موجبات تشدید این ناهنجاری را فراهم ساخته‌است و راهکارهای ارائه شده مصلحان اجتماعی مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده‌است. ما دراین مقاله در طی پاسخگویی به این موضوع هستیم که آیا مجازاتی که برای سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است کافی می باشد؟

چنین پاسخ داده می شود با توجه به اینکه شخصیت جنین نسبت به یک شخص زنده و کامل متزلزل تر می باشد،تعیین چنین مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین صحیح می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده2

سقط جنین در قوانین جزائی ایران2

انواع سقط جنین7

نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین9

بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی13

حقوق اخلاقی جنین16

فرجام سخن22

منابع25


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران. جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، …

سقط جنین در قانون مجازات اسلامی – مهرخانه

۴ خرداد ۱۳۹۲ – مفهوم سقط جنین درقوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می توان آن را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻣ – پژوهشگاه علوم …

توسط فلاح‌نژاد – ‏2013
۲۲ دی ۱۳۹۲ – ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر. درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ،. ﻣﻘﺎﻟﮥ. ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ. ﺷـﯿﻮة. ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. اﺳﻨﺎدي و. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ،اي. ﺑﻪ. ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ. ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ در اﯾـﺮان و ﻗـﺎﻧﻮ. ن. ﻣﺠﺎزات ﻓﺪرال ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ. در. ﺧﺼﻮص. ﻣﺴﺌﻠﮥ. ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ. ﺑﭙﺮدازد. و ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ. ﮐﻪ. درﻧﻬﺎﯾﺖ. ،. ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﻦ دو …

سقط جنین در قوانین جزائی ایران – Vijiran.com – پایگاه حقوقی …

۱۷ اسفند ۱۳۹۱ – سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب مي‌شود و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است: اولا”، زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابل مراجعه کرده، و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی مي‌كند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است. در مورد فوق، پزشک …

[PDF]بررسی و تحلیل سقط جنین در قوانین جزایی ایران – سیویلیکا

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ، ﺍﺧﻼﻕ ، ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ (ﺳﺎﻝ:1394). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ – ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ، ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﺒﺪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻴﺒﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ …

سقط جنین در چه زمانی قانونی بوده و در چه مواقعی مجازات دارد؟ – …

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز …

[PDF]( ) و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾ – پرتال جامع علوم …

توسط فلاح نژاد – ‏2017
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ – در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮاي ﺳﻘﻂ ﺟﻨـﯿﻦ ﻋﻤـﺪي. در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت. و. ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از. اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ژاﭘـﻦ ،ﮐﺸـﻮري در ﺧـﺎور دور …

[PDF]ایران و افغانستان حمایت کیفری از جنین در حقوق

قوانین. کیفری. توضیح. داده. و مجازات. معاونین. جرم. سقط. را. در. سایه. نای. قوانین،. تبیین. نماید . در این مقاله حق حیات کودک. ) جنین(. پیش از تولد ازنظر مقررات حمایت. کننده. در حقوق ایران. و افغانستان بررسی می. گردد. ازآنجاکه در حقوق ایران و افغانستان حمایت از حقوق کودک و حق. حیات وی در دو. بعد جزایی و مدنی مطرح. شده است، در اینجا …

قانون سقط جنین / سقط جنایی / سقط درمانی – مجله اینترنتی …

۷ بهمن ۱۳۹۵ – طبق آمار موجود، در ایران آمار سقط جنین در سال 77 توسط مسئولین وزارت بهداشت اعلام شد که سالانه 90هزار مورد سقط انجام شده که از این تعداد 10 هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. برای بار دوم در سال 92 آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به 256 هزار مورد رسیده است که در این میان تنها 6 هزار مورد قانونی و …

مجازات سقط جنين عمدي در قانون مجازات اسلامي – Tebyan – تبیان

۲۱ آذر ۱۳۸۹ – عده‌ای معتقدند كه چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد مرتكب مستوجب قصاص است و عده‌ای دیگر معتقدند كه در هر صورت مجازات قصاص از مرتكب سقط جنین منتفی است. حال به بررسی استدلال این دو دسته می‌پردازیم. الف) موافقین با قصاص. آقای دكتر محمد هادی صادقی در این خصوص می‌گوید: «قانونگذار جزائی ایران با عنایت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *