تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
گرایش مدیریت تشکیلات و روشها

مشخصات فایل

تعداد صفحات 208
حجم 3 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

بزرگ ترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن محسوب می شود، که طبیعتا به لحاظ حساسیت و اهمیت بسیار بالایی که امر آموزش ضمن خدمت در جهت توانمندی، افزایش تخصص، مهارت و نهایتا بهبود عملکرد شغلی فرد و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد کل سازمان دارد، محقق را برآن داشت تا پژوهش جاری را با هدف بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه  انجام دهد. امید است تا نتایج آن مورد استفاده عموم علاقمندان به مباحث مدیریتی، خصوصا مدیران شاغل در دانشگاه  قرار گیرد. روش انجام کار در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش براساس نتایج حاصل از امتیازات فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در سال 92 می باشد که افراد با تکمیل و الصاق مستندات لازم، و تائید مسئولین مافوق خویش، به مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارجاع نموده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به کمک نرم افزار spss، از آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و نیز از آمار استنباطی شامل: آزمون کو لموگروف اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیرهاو رگرسیون خطی برای سنجش فرضیه های این تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش های ضمن خدمت تاثیر معناداری بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه  دارد. ولی در زمینه انواع آموزشهای ضمن خدمت شامل(تخصصی-عمومی- مدیریتی- فرهنگی،اجتماعی) به نظر می رسد اگر سطح کیفی و کمی آموزشهای کارکنان دانشگاه  در زمینه های فوق به خصوص دوره های مدیریتی و تخصصی افزایش یابد، شاهد اثرگذاری شفاف تر و موثرتری بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان در آینده باشیم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 6

1-1 مقدمه:7

1-2 بیان مسئله:9

1-3 سئوالات تحقیق.. 10

1-3-1 سئوال اصلی تحقیق:10

1-3-2 سئوالات فرعی تحقیق:10

1-4 هدف تحقیق:11

1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق:11

1-6 فرضیات تحقیق:12

1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق:12

1-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق:12

1-7 متغییرهای تحقیق:13

1-8 قلمرو تحقیق:13

1-9 شرح واژگان کلیدی تحقیق:14

1-10 چهارچوب نظری تحقیق:15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 18

2-1مقدمه:19

2-1 بخش اول: آموزش…. 20

2-1-1 تاریخچه آموزش ضمن خدمت:20

2-1-2 آموزش ضمن خدمت در ایران:21

2-1-3 تعریف آموزش:22

2-1-4 مفهوم آموزش ضمن خدمت:23

2-1-5 اهداف آموزش ضمن خدمت:25

2-1-6 آموزش در سازمانها:27

2-1-7 اصول آموزش كاركنان.. 28

2-1-8 عناصر نظام آموزشی.. 31

2-1-9 انواع فنون و روشهای آموزش منابع انسانی.. 32

2-1-10 محتوای برنامه درسی آموزش كاركنان :39

2-1-11 چالشها و راهکارهای آموزش ضمن خدمت:40

2-1-12 فواید و كاركرد های آموزش ضمن خدمت :41

2-1-13نیاز سنجی آموزشی:41

2-1-14شرایطموردنیازآموزش:42

2-1-15ظرفیت‌سازی آموزشی:45

2-1-16 شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه :47

2-3 بخش دوم: ارزیابی عملکرد. 48

2-3-1 ارزیابی عملکرد:48

2-3-2 ویژگیهای یك سیستم ارزیابی عملكرد:50

2-3-3 اهداف ارزیابی عملکرد:54

2-3-4 عملکرد شغلی:56

2-3-5 اهمیت و ضرورت عملکرد شغلی:56

2-3-6 عوامل موثر بر عملکرد:56

2-3-7 فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه .. 58

2-3-8 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :59

2-3-9 معرفی مدل ها و روشهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :59

2-3-10انواع ارزیابی بر اساس روش تحقیق :65

2-3-11 فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان:66

2-3-12 ارزشیابی و اهداف آن:67

2-3-13 ارزشیابی آموزشی:68

2-3-14 شاخصهای‌ ارزشیابی‌ آموزش:70

2-3-15 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی:75

2-3-17 بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 79

فصل سوم: روش تحقیق 82

3-1مقدمه:83

3-2 روش تحقیق.. 83

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 84

3-4 روشهای جمع آوری اطلاعات… 85

3-5 ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. 85

3-6 روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 86

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها:87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها88

4-1مقدمه:89

4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:89

4-2-1 جنسیت پاسخگویان:89

4-2-2میزان تحصیلات پاسخگویان:91

4-2-3 سن پاسخگویان:92

4-2-4نوع قرارداد استخدامی:93

4-3تحلیل توصیفی متغیرها94

4-3-1 تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان.. 94

4-3-2تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان.. 101

4-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها108

4-5 بررسی فرضیه اول تحقیق.. 109

4-6 بررسی فرضیه دوم تحقیق.. 114

4-7 بررسی فرضیه سوم تحقیق.. 116

4-8بررسی فرضیه چهارم تحقیق.. 120

4-9- بررسی فرضیه پنجم تحقیق.. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها129

5-1مقدمه:130

5-2 مرور کلی:130

5-3 تحلیل توصیفی متغیرها130

5-3-1تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان.. 131

5-3-2 تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان.. 133

5-3-2- نتایج فرضیات تحقیق.. 136

5-4 محدودیتهای تحقیق:142

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 142

منابع ومآخذ:144

فهرست منابع فارسی:144

فهرست منابع انگلیسی:149

پیوست ها:151

خروجی های آماری تحقیق.. 151

فرم های ارزیابی عملكرد199


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ – پرتال جامع …

۲۳ دی ۱۳۹۴ – ﻫـﺎ در ﺑﻬﺒـﻮد. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن، دوره. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . ﻟـﺬا. ﻣﺴﺌﻠ. ﮥ. اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﺿﻤﻦ. ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و … ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دارد . واژﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي. : آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ. ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺪل. CIPP .1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.

تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بر کارآیی نیروی انسانی از …

توسط ربیعی – ‏2011
اهداف: آموزش کارکنان می‌تواند در کسب تجربه و بهبود عملکرد افراد موثر باشد و همچنین می‌تواند با دربرداشتن پیشرفت استراتژیک، تضمین‌کننده بقا و کمال در سازمان باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش آموزش ضمن خدمت بر کارآیی کارکنان آموزش‌دیده از دیدگاه کارشناسان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک بود. روشها: این …

[PDF]بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان .. …

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، عملکرد شغلی، دانش شغلی،. کسب مهارت های فنی وحرفه ای، تغییر نگرش. مقدمه … بها دادن به نیروی کار در سازمان ها، ارتقای سطح مهارت و بهبود. رفتار آنها را به دنبال خواهد داشت.از این رو هر … این حتقیق عبارتست از »آیا آموزش های ضمن خدمت. از دیدگاه کارکنان ستادی بانک سپه برعملکرد شغلی آنان تاثیر دارد؟«.
وارد نشده: دانشگاه

بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی …

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت و نقش بسزای این آموزش‌‌ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره‌‌های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می‌‌شوند. لذا مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت حرفه‌‌ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی …

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان …

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ – تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه (30185):آموزش عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آموزش ضمن خدمت.

مقاله بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد …

آموزش ضمن خدمت یکی از موثر ترین ابزارهای مدیریتی برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمت به خصوص در سازمانهای خدماتی و دولتی می باشد.ا…

مقاله بررسی میزان تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد …

بررسی میزان تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان با چهار هدف؛ پیشرفت حرفه ای، افزایش معلومات، رضایت شغلی وافزایش اعتماد به نفس رادر بر دارد. پژو… … تهران: دانشگاه تهران، موسسه … رضایی، اکبر. (۱۳۸۶).” ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت … رئوفی محمد حسین، امیر تاریخی قوچانی _ (۱۳۸۳). “دروس تاثیر .

[PDF]رابطه ی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان با پیامدهای …

شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان پرستاری نسبت به کارکنان دیگر از امتیاز کمتری برخوردار بود. بنابراین لزوم. توجه به آموزش کارکنان به خصوص پرستاران بیش از پیش آشکار می گردد تا دست یابی بیش تر و سهل تر اهداف آموزش را. که بهبود و ارتقای عملکرد کارکنان است، فراهم آورد. آموزش های ضمن خدمت، پیامدهای شغلی …

[PDF]بهبود عملکرد بر ر آن ی نقش آموزش ضمن خدمت در یادگیری … – …

دانشکده مهندسی صنايع و سیستم های مديريت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. چکیده. يادگیری سازمانی و. بهبود عملکرد. کارکنان. از مسیرهای. متعددی. قابل دستیابی. است. آموزش ضمن. خدمت. با،. ايجاد. مهارت. الزم. در. کارکنان منجر به. تحقق اين مهم. در سطح. فردی و گروهی. خواهد شد . اين مقاله. بر. نقش آموزش ضمن. خدمت بر يادگیری و. بهبود عملکرد …

بررسي نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و …

توسط محمودي عمر – ‏مقالات مرتبط
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مريوان. چکیده: تحقيق حاضر، به منظور بررسي نقش دوره آموزشي ضمن خدمت ICDL بر عملکرد فردي، شغلي و سازماني کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مريوان صورت گرفته است. … از طرف ديگر بالا بردن دانش رايانه اي و بهبود عملکرد کاري بيشترين اهداف معلمان و کارکنان از گذراندن دوره آموزشي ICDL بود. كليد واژه: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.