بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

گروه علوم انسانی
پروژه کارشناسی
رشته ی مدیریتگرایش جهانگردی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 127
حجم 7 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت هتلداری

توضیحات کامل

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

 

هدف کلی این پروژه بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم می باشد. . در ادامه راهکار هایی برای تقویت گردشگری پایدارارائه می شود .برای انجام این پژوهش از روش های مختلف گرد­آوری اطلاعات شامل کتابخانه ای،کاوش های اینترنتی ومطالعات میدانی استفاده شده است.

روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش كلیه مسافران  که به شهر قشم سفر کردند می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود.نمونه در این پژوهش 50 تا از مسافران به شهر قشم با استفاده از فرمول مورگان انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق روش كتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد.

برای بررسی فرضیات پژوهش و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. دراین پژوهش ازپرسشنامه ای که پیرامون جاذبه های توسعه گردشگری که شامل24سوال به صورت 5 گزینه ای می باشد(بسیارموافق،موافق،بی نظر،مخالف،بسیارمخالف ) استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که مدیرت زمان را مورد سنجش قرار می دهد و ضریب الفای کرونباخ آن 917/0 است که نشان از پایایی بالای پرسشنامه است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل ازاین پژوهش استفاده ازنرم افزارSPSSواستفاده ازآمارتوصیفی انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده: فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 12

1-2- بیان مساله. 13

1-3-اهداف تحقیق.. 13

1-3-1-هدف میدانی.. 13

1-3-2- اهداف بنیادی… 14

1-4- روش پژوهش…. 14

1-5- روش های گردآوری اطلاعات… 14

1-6- سوالات تحقیق.. 14

1-7- فرضیه های تحقیق:15

1-8- چارچوب نظری… 15

1-9- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم.. 17

 فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- نگاهی به ویژگی های تاریخی ،جغرافیایی و پتانسیل های گردشگری جزیره قشم.. 20

2-2- قشم در یک نگاه. 23

2-3- نگاهی اجمالی به جاذبه ها24

2-3-1- ساحل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی.. 24

2-3-2- دره ستاره. 24

2-3-3- غار نمکدان(طولانی ترین غار نمکی دنیا). 24

2-3-4- جزایر ناز. 24

2-3-5- تنگه چاهکوه. 24

2-3-6- جزیره مرجانی هنگام-بازیگوشی دلفین.. 25

2-3-7- جنگل های حرا25

2-3-8- موزه ژئوپارک….. 25

2-3-9- آکواریوم پروانه طلایی.. 25

2-3-10- قلعه پرتغالی ها26

2-3-11- پارک ساحلی زیتون.. 26

2-3-12- مجتمع تفریحی و گردشگری ساحل طلایی.. 26

2-3-13- غار تاریخی خوربس…. 26

2-3-14- چاه های تاریخی تلا.. 26

2-3-15- پارک ایران زمین.. 26

2-3-16- بندر تاریخی لافت با بادگیر های دیدنی.. 27

2-3-17- باغ موزه گیاه شناسی.. 27

2-3-18- کارگاه لنج سازی… 27

2-3-19- گورستان انگلیسی ها27

2-3-20- غارهای خربس(یاخوربس). 27

2-4- جغرافیای سیاسی.. 28

2-5- بنادر مهم صیادی و تجاری… 31

2-6- جزیره ها31

2-6-1- جزیره هنگام. 31

2-6-2- جاذبه روستای قدیم و جدید هنگام. 32

2-6-3- جاذبه تاسیسات بندری انگلیسی ها32

2-6-4- جاذبه سنگ مادر و دختر. 32

2-6-5- جاذبه کوه و خاک های قرمز. 33

2-6-6- جاذبه پارک کروکودیل نوپک….. 33

2-6-7- جزیره لارک….. 33

2-6-8- جزیره هرمز. 34

2-6-9- کوه های خوراکی هرمز. 34

2-6-10- قلعه پرتغالی‌ها35

2-7- جغرافیای انسانی جزیره قشم.. 36

2-7-1- مهاجرت:36

2-7-2- زبان و گویش:36

2-7-3- دین و مذهب:36

2-7-4- جغرافیای طبیعی.. 36

2-7-5- مساحت جزیره. 37

2-8- زمین‌شناسی قشم.. 37

2-8-1- تاریخچه زمین‌شناسی و تکتونیک منطقه:37

2-9- سواحل.. 38

2-10- آب و هوا38

2-11- چشمه‌های جزیره قشم.. 38

2-11-1- چشمه کارگه. 38

2-11-2- چشمه گوری:39

2-11-3- چشمه‌های دامنه کوه نمکدان.. 39

2-12- پوشش گیاهی قشم.. 39

2-13- حیات جانوری… 39

2-13-1- مهره‌داران قشم:40

2-13-2- دوزیستان و خزندگان جزیره قشم:40

2-13-3- پرندگان قشم.. 40

2-14- جغرافیای اقتصادی… 41

2-14-1- پالایشگاه گاز گَوَرزین.. 41

2-15- بررسی تاریخچه خلیج فارس وحاکمیت برخی از جزایر آن.. 42

2-16- پیشینه تاریخی جزیره قشم.. 44

2-17- افسانه های محلی.. 48

2-18- آداب و رسوم. 48

2-18-1- جشن ها:48

2-18-2- پوشاک:57

2-18-3- شتر یکی از حیوانات محبوب جزیره:58

2-19- خوراکی های محلی.. 59

2-19-1- فاله. 59

2-19-2- نان محلی جزیره. 59

2-19-3- نان خمیر. 59

2-19-4- ادویه های جنوبی:59

2-20- جاذبه های اصلی.. 60

2-20-1- جاذبه های طبیعی.. 60

2-20-2- جاذبه های تاریخی وفرهنگی.. 66

2-20-3- جاذبه های دست ساز. 70

2-21- نقاط قوت جزیره قشم:71

2-22- نقاط ضعف جزیره قشم:72

2-23- آسیب های زیست محیطی خشک کردن دریا:72

2-24- فرصت های جزیره قشم:74

2-25- تهدید های جزیره قشم:74

2-26- اثرات گردشگری و پیشنهادها جهت توسعه. 75

2-27- چالشهای موجود در توسعه گردشگری ایران:75

 فصل سوم روش تحقیق

3-1- طرح پژوهش…. 77

3-2- جامعه آماری… 79

3-3-روش اجرای پژوهش…. 79

3-3-1- انتخاب آزمودنی.. 79

3-3-2- انواع روشهای نمونه گیری… 79

3-4-روش جمع آوری اطلاعات… 80

3-5- روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 81

3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها82

3-7- ابزارپژوهش…. 82

3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری… 82

3-9-تجزیه وتحلیل داده ها82

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی.. 83

4-2-نتایج استنباطی.. 93

4-3- اعتبار یابی.. 99

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها99

 فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری کلی، راه حل ها و پیشنهادات، محدودیت ها

5-1- نتایج به دست آمده. 100

5-2- پیشنهادات و راه حل ها100

5-3- محدودیت ها101

5-3-1- محدودیت های تحقیق.. 101

5-4 پیشنهادات… 102

منابع و مآخذ :103

ضمائم.. 105

عکس ها و نقشه ها105

 فهرست جداول

جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های مرکزی مولفه های تهیه بلیط… 83

جدول4-2: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش…. 92

جدول4-3: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش…. 93

جدول4-4: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش…. 94

جدول4-5: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش…. 95

جدول4-6: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم پژوهش…. 96

جدول4-7: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم پژوهش…. 97


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم – فایل ناب

هدف کلی این پروژه بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم می باشد. … برای بررسی فرضیات پژوهش و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جزیره قشم | جاذبه های گردشگری ایران

17 جولای 2014 … خانه · استان ها و شهرها · هرمزگان; جزیره قشم … سابقه تاریخی قشم به پیش از اسلام می رسد و نام های قشم، کشم، کیش، …. در حد امکان از پتانسیل موجود با معرفی تکنیکهای مدرن مانند بذر اصلاح …. حفظ قیمت تعادلی ، به تصمیم های مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم بر می گردد که باید از طریق اطلاعات حساب های منطقه ای مورد بررسی …
بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم – جامعه …

پتانسیل های گردشگری جزیره قشم,عجایب هفتگانه خلیج فارس,گردشگری پایدار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های …
مقاله بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

26 ژوئن 2017 … هدف کلی این پروژه بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم می باشد. . در ادامه راهکار هایی برای تقویت گردشگری پایدارارائه می …
SWOT ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ روش ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ

5 جولای 2008 … ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎ. ﺗﻬو. ﺪﻳﺪات) ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺷﻨﺎ. ﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ روش ….. ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه درﺑﺎﻻ، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ: n i 2,1,…,. = ∑. = …. ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ. ﻫــﺎ وﺟﺎذﺑــﻪ ﻫــﺎي. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ. ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. : ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي.
بررسی قابلیّت های گردشگری جزایرخلیج فارس؛ چالش ها و راهکارها …

25 فوریه 2018 … … توجّه بوده، همچنین جاذبه های طبیعی، تاریخی، اکوتوریسم و تفریحی آن، گردشگران را به سوی خود جلب کرده است. در این مقاله، فرصت ها و چالش های گردشگری قشم به همراه پیشنهادهایی برای توسعه گردشگری در این منطقه که جزیره ها و بندرهای … معرفی پتانسیل های گردشگری ورزشی استان های مختلف ایران و ارائه راهکارهای.
بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذیه های گردشگری جزیره قشم – راداک

هدف کلی این پروژه بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم می باشد. . در ادامه راهکار هایی برای تقویت گردشگری پایدارارائه می شود .برای انجام این …
مقاله بررسی پتانسیل های گردشگری جزیره قشم و نقش آن در توسعه منطقه

در همین راستا هدف این پزوهش در ابتدا گردآوری اطلاعات پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم برای گردشگران، اثرات گردشگری و توسعه پایدار منطقه است و نهایتاً …
اقدامی نو در حوزه گردشگری قشم / تور مشترک فعالان گردشگری جزیره …

11 نوامبر 2017 … او ادامه داد: فعالان حوزه گردشگری قشم با بازدید از سایت های گردشگری … و بررسی ظرفیت ها و راهکارهای افزایش جاذبه ها از دیگر برنامه های این تور یکروره است. … به این جزیره زیبا از پتانسیل های فراوان طبیعی و تاریخی گردشگری … تصویر دخترک جزیره نشین از قشم می نویسد / معرفی جاذبه های جزیره در قاب کودکی.
بررسی جایگاه دریا و فرهنگ در سلسله مباحث قشم شناسی

23 آگوست 2017 … دومین دوره مباحث آموزشی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه … پايدار و آشنايی ساكنان جزيره قشم با ويژگی ها و پتانسيل های طبيعی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.