بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی
رشته مدیریت بازرگانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 198
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی شهرستان است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی استنباطی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خریداران، واردكنندگان و صادركنندگان كالاهای خرید و فروش شده در حوزه اتاق بازرگانی شهرستان و نمونه آماری 180 نفر از اعضای اتاق بازرگانی است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ­اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد ارزیابی بازارهای بین المللی كه دارای 59 سوال در این خصوص میباشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی، کتابخانه ای، سایت های معتبر علمی و پرسشنامه استفاده شده است. در مرحله دوم پژوهش از روش استنباطی و با استفاده از پرسشنامه برای بررسی مولفه های هریک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازاین پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی انجام شده است. نتایج آماری در این پژوهش نشان داد كه میان بعد سیاسی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختار، حقوقی، ثبات و تصمیم­گیری درباره صادرات به یک بازار خارجی رابطه معنی داری وجود دارد. اما میان روابط دیپلماتیک و تصمیم گیری درباره صادرات به یک بازار خارجی عدم این رابطه تائید شد.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیــات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 2

1-4- اهداف پژوهش…. 3

1-4-1- هدف كلی.. 3

1-4-2- اهداف اصلی.. 3

1-4-3- اهداف فرعی.. 3

1-5- سوالات پژوهش…. 4

1-5-1- سوال كلی پژوهش…. 4

1-5-2- سوالات اصلی.. 4

1-5-3- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه های پژوهش…. 5

1-6-1- فرضیه كلی.. 5

1-6-2- فرضیه های اصلی.. 5

1-6-3- فرضیه های فرعی.. 5

1-7- قلمرو پژوهش…. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مكانی.. 6

1-7-3- قلمرو زمانی.. 6

1-8- چارچوب نظری پژوهش…. 6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 7

1-10- مدل پژوهش…. 8

1-11- متدولوژی تحقیق.. 8

1-12- جامعه و نمونه آماری و روش جمع آوری اطلاعات… 8

1-13- محدودیت های پژوهش…. 9

 فصل دوم: ادبیات پـــژوهش… 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- تاریخچه شهرستان.. 13

2-3- تاریخچه و معرفی اتاق بازرگانی شهرستان .. 13

2-4- معرفی و تعریف بازار و مفاهیم مرتبط با آن.. 14

2-4-1- تعریف بازار. 14

2-4-2- انواع بازار. 14

2-4-3- فرآیند بازار. 16

2-4-4- عناصر بازار. 17

2-4-5- عوامل موثر در ارزیابی و تنظیم بازار. 24

2-4-6- ساختار و فرایند یک بازار موفق.. 26

2-4-7- قوانین و مقررات و نظم بازار. 28

2-5- ارزیابی بازارهای بین المللی.. 29

2-5-1- آشنایی با قواعد ارزیابی بازارهای بین المللی.. 29

2-5-2- پیشنهاد هایی برای افزایش عملكرد در بازارهای خارجی.. 30

2-5-3- نقش مدیریت در تنظیم بازار. 30

2-6- صادرات… 33

2-6-1- تعریف صادرات :33

2-6-2- شرایط صادرات :33

2-6-3- اصول و قواعد صادرات… 33

2-6-4- بازاریابی.. 34

2-6-5- نقش اطلاع رسانی در صادرات… 35

2-6-6- آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی.. 37

2-6-7- مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟. 42

 فصل سوم: روش پژوهـــش… 43

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش پژوهش…. 44

3-3- جامعه آماری… 44

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری… 44

3-5- نحوه گردآوری داده ها45

3-6- ابزار پژوهش…. 45

3-7- روش گردآوری داده ها45

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها46

3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش…. 46

3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها47

3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. 47

3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق.. 48

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیــل داده ها49

4-1- مقدمه. 50

4-2- تحلیل توصیفی.. 51

4-2-1- سن:51

4-2-2- جنسیت:52

4-2-3- زمینه فعالیت:52

4-2-4- تحصیلات:53

4-2-5- تصمیم گیری افراد:54

4-2-6- بررسی سوالات پژوهش…. 56

4-3- تحلیل استنباطی.. 115

4-4- فرضیه های اصلی.. 120

4-5- فرضیه های فرعی.. 124

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 130

5-1- مقدمه. 131

5-2- مدل پژوهش…. 132

5-3- نتیجه گیری از فرضیه ها133

5-3-1- بیان نتایج فرضیه های اصلی پژوهش…. 133

5-3-2- بیان نتایج فرضیه های فرعی پژوهش…. 134

5-4- نتیجه یافته ها137

5-5- پیشنهادات… 138

5-5-1- پیشنهادات پژوهش:138

5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی… 139

5-5-3- پیشنهادات کاربردی… 139

5-6- محدودیت های پژوهش…. 140

5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر. 140

5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 140

 ضمــــائم. 142

پرسشنامه. 143

جداول برنامه Spss. 146

 منابع و مآخـــذ.. 180

الف) منابع فارسی.. 181

ب) منابع لاتین.. 181

چكیده انگلیسی.. 182

 فهرست جداول

جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن.. 51

جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت…. 52

جدول 4.3: توزیع فراوانی زمینه فعالیت…. 52

جدول 4.4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات… 53

جدول 4.5: تحلیل توصیفی تصمیم گیری… 54

جدول 4.6: تحلیل توصیفی مقایسه امتیاز زنان و مردان.. 55

جدول 4.7: تحلیل توصیفی سوال یک….. 56

جدول 4.8: تحلیل توصیفی سوال دو. 57

جدول 4.9: تحلیل توصیفی سوال سه. 58

جدول 4.10: تحلیل توصیفی سوال چهار. 59

جدول 4.11: تحلیل توصیفی سوال پنج… 60

جدول 4.12: تحلیل توصیفی سوال شش…. 61

جدول 4.13: تحلیل توصیفی سوال هفت…. 62

جدول 4.14: تحلیل توصیفی سوال هشت…. 63

جدول 4.15: تحلیل توصیفی سوال نه. 64

جدول 4.16: تحلیل توصیفی سوال ده. 65

جدول 4.17: تحلیل توصیفی سوال یازده. 66

جدول 4.18: تحلیل توصیفی سوال دوازده. 67

جدول 4.19: تحلیل توصیفی سوال سیزده. 68

جدول 4.20: تحلیل توصیفی سوال چهارده. 69

جدول 4.21: تحلیل توصیفی سوال پانزده. 70

جدول 4.22: تحلیل توصیفی سوال شانزده. 71

جدول 4.23: تحلیل توصیفی سوال هفده. 72

جدول 4.24: تحلیل توصیفی سوال هجده. 73

جدول 4.25: تحلیل توصیفی سوال نوزده. 74

جدول 4.26: تحلیل توصیفی سوال بیست…. 75

جدول 4.27: تحلیل توصیفی سوال بیست و یک….. 76

جدول 4.28: تحلیل توصیفی سوال بیست و دو. 77

جدول 4.29: تحلیل توصیفی سوال بیست و سه. 78

جدول 4.30: تحلیل توصیفی سوال بیست و چهار. 79

جدول 4.31: تحلیل توصیفی سوال بیست و پنج… 80

جدول 4.32: تحلیل توصیفی سوال بیست و شش…. 81

جدول 4.33: تحلیل توصیفی سوال بیست و هفت…. 82

جدول 4.34: تحلیل توصیفی سوال بیست و هشت…. 83

جدول 4.35: تحلیل توصیفی سوال بیست و نه. 84

جدول 4.32: تحلیل توصیفی سوال سی.. 85

جدول 4.37: تحلیل توصیفی سوال سی و یک….. 86

جدول 4.38: تحلیل توصیفی سوال سی و دو. 87

جدول 4.39: تحلیل توصیفی سوال سی و سه. 88

جدول 4.40: تحلیل توصیفی سوال سی و چهار. 89

جدول 4.41: تحلیل توصیفی سوال سی و پنج… 90

جدول 4.42: تحلیل توصیفی سوال سی و شش…. 91

جدول 4.43: تحلیل توصیفی سوال سی و هفت…. 92

جدول 4.44: تحلیل توصیفی سوال سی و هشت…. 93

جدول 4.45: تحلیل توصیفی سوال سی و نه. 94

جدول 4.46: تحلیل توصیفی سوال چهل.. 95

جدول 4.47: تحلیل توصیفی سوال چهل و یک….. 96

جدول 4.48: تحلیل توصیفی سوال چهل و دو. 97

جدول 4.49: تحلیل توصیفی سوال چهل و سه. 98

جدول 4.50: تحلیل توصیفی سوال چهل و چهار. 99

جدول 4.51: تحلیل توصیفی سوال چهل و پنج… 100

جدول 4.52: تحلیل توصیفی سوال چهل و شش…. 101

جدول 4.53: تحلیل توصیفی سوال چهل و هفت…. 102

جدول 4.54: تحلیل توصیفی سوال چهل و هشت…. 103

جدول 4.55: تحلیل توصیفی سوال چهل و نه. 104

جدول 4.56: تحلیل توصیفی سوال پنجاه. 105

جدول 4.57: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و یک….. 106

جدول 4.58: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و دو. 107

جدول 4.59: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و سه. 108

جدول 4.60: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و چهار. 109

جدول 4.61: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و پنج… 110

جدول 4.62: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و شش…. 111

جدول 4.63: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و هفت…. 112

جدول 4.64: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و هشت…. 113

جدول 4.65: تحلیل توصیفی سوال پنجاه و نه. 114

جدول 4.66: مقایسه نگرش بر اساس گروه سنی.. 115

جدول 4.67: مقایسه نگرش بر اساس جنسیت…. 116

جدول 4.68: مقایسه نگرش بر اساس زمینه فعالیت…. 117

جدول 4.69: مقایسه نگرش بر اساس تحصیلات… 118

جدول 4.70: مقایسه نگرش بر اساس نوع فعالیت…. 119

جدول 4.71: بررسی رابطه بعد سیاسی و تصمیم گیری درباره صادرات… 120

جدول 4.72: بررسی رابطه سیاست داخلی و تصمیم گیری درباره صادرات… 121

جدول 4.73: بررسی رابطه بعد اقتصادی و تصمیم گیری درباره صادرات… 121

جدول 4.74: بررسی رابطه بعد فرهنگی و تصمیم گیری درباره صادرات… 122

جدول 4.75: بررسی رابطه بعد زیرساختار و تصمیم گیری درباره صادرات… 122

جدول 4.76: بررسی رابطه بعد حقوقی و تصمیم گیری درباره صادرات… 123

جدول 4.77: بررسی رابطه ابعاد سیاسی و تصمیم گیری درباره صادرات… 124

جدول 4.78: بررسی رابطه ابعاد سیاست داخلی و تصمیم گیری درباره صادرات… 125

جدول 4.79: بررسی رابطه ابعاد اقتصادی و تصمیم گیری درباره صادرات… 126

جدول 4.80: بررسی رابطه ابعاد اقتصادی و تصمیم گیری درباره صادرات… 127

جدول 4.81: بررسی رابطه ابعاد زیرساختار و تصمیم گیری درباره صادرات… 128

جدول 4.82: بررسی رابطه ابعاد حقوقی و تصمیم گیری درباره صادرات… 129

 فهرست نمودارها

نمودار 4.1: نمودار هیستوگرام سن.. 51

نمودار 4.2: نمودار هیستوگرام امتیاز تصمیم گیری… 54

نمودار 4.3: نمودار فراوانی سوال یک….. 56

نمودار 4.4: نمودار فراوانی سوال دو. 57

نمودار 4.5: نمودار فراوانی سوال سه. 58

نمودار 4.6: نمودار فراوانی سوال چهار. 59

نمودار 4.7: نمودار فراوانی سوال پنج… 60

نمودار 4.8: نمودار فراوانی سوال شش…. 61

نمودار 4.9: نمودار فراوانی سوال هفت…. 62

نمودار 4.10: نمودار فراوانی سوال هشت…. 63

نمودار 4.11: نمودار فراوانی سوال نه. 64

نمودار 4.12: نمودار فراوانی سوال ده. 65

نمودار 4.13: نمودار فراوانی سوال یازده. 66

نمودار 4.14: نمودار فراوانی سوال دوازده. 67

نمودار 4.15: نمودار فراوانی سوال سیزده. 68

نمودار 4.16: نمودار فراوانی سوال چهارده. 69

نمودار 4.17: نمودار فراوانی سوال پانزده. 70

نمودار 4.18: نمودار فراوانی سوال شانزده. 71

نمودار 4.19: نمودار فراوانی سوال هفده. 72

نمودار 4.20: نمودار فراوانی سوال هجده. 73

نمودار 4.21: نمودار فراوانی سوال نوزده. 74

نمودار 4.22: نمودار فراوانی سوال بیست…. 75

نمودار 4.23: نمودار فراوانی سوال بیست و یک….. 76

نمودار 4.24: نمودار فراوانی سوال بیست و دو. 77

نمودار 4.25: نمودار فراوانی سوال بیست و سه. 78

نمودار 4.26: نمودار فراوانی سوال بیست و چهار. 79

نمودار 4.27: نمودار فراوانی سوال بیست و پنج… 80

نمودار 4.28: نمودار فراوانی سوال بیست و شش…. 81

نمودار 4.29: نمودار فراوانی سوال بیست و هفت…. 82

نمودار 4.30: نمودار فراوانی سوال بیست و هشت…. 83

نمودار 4.31: نمودار فراوانی سوال بیست و نه. 84

نمودار 4.13: نمودار فراوانی سوال سی.. 85

نمودار 4.33: نمودار فراوانی سوال سی و یک….. 86

نمودار 4.34: نمودار فراوانی سوال سی و دو. 87

نمودار 4.35: نمودار فراوانی سوال سی و سه. 88

نمودار 4.36: نمودار فراوانی سوال سی و چهار. 89

نمودار 4.37: نمودار فراوانی سوال سی و پنج… 90

نمودار 4.38: نمودار فراوانی سوال سی و شش…. 91

نمودار 4.39: نمودار فراوانی سوال سی و هفت…. 92

نمودار 4.40: نمودار فراوانی سوال سی و هشت…. 93

نمودار 4.41: نمودار فراوانی سوال سی و نه. 94

نمودار 4.42: نمودار فراوانی سوال چهل.. 95

نمودار 4.43: نمودار فراوانی سوال چهل و یک….. 96

نمودار 4.44: نمودار فراوانی سوال چهل و دو. 97

نمودار 4.45: نمودار فراوانی سوال چهل و سه. 98

نمودار 4.46: نمودار فراوانی سوال چهل و چهار. 99

نمودار 4.47: نمودار فراوانی سوال چهل و پنج… 100

نمودار 4.48: نمودار فراوانی سوال چهل و شش…. 101

نمودار 4.49: نمودار فراوانی سوال چهل و هفت…. 102

نمودار 4.50: نمودار فراوانی سوال چهل و هشت…. 103

نمودار 4.51: نمودار فراوانی سوال چهل و نه. 104

نمودار 4.52: نمودار فراوانی سوال پنجاه. 105

نمودار 4.53: نمودار فراوانی سوال پنجاه و یک….. 106

نمودار 4.54: نمودار فراوانی سوال پنجاه و دو. 107

نمودار 4.55: نمودار فراوانی سوال پنجاه و سه. 108

نمودار 4.56: نمودار فراوانی سوال پنجاه و چهار. 109

نمودار 4.57: نمودار فراوانی سوال پنجاه و پنج… 110

نمودار 4.58: نمودار فراوانی سوال پنجاه و شش…. 111

نمودار 4.59: نمودار فراوانی سوال پنجاه و هفت…. 112

نمودار 4.60: نمودار فراوانی سوال پنجاه و هشت…. 113

نمودار 4.61: نمودار فراوانی سوال پنجاه و نه. 114


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات …

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی شهرستان کاشان است. روش مورد استفاده…

[PDF]بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ، ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ. ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺭﺭﻭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ۱۸۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ. ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ …

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات …

۵ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق بازرگانی (23134):بعد اقتصادی بعد زیرساختار بعد حقوقی بازار بین المللی بعد سیاسی صادرات بعد فرهنگی.

بررسي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به …

بررسي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين المللي در حوزه اتاق بازرگاني شهرستان كاشان( غيرقابل فروش) … و نمونه آماري 180 نفر از اعضاي اتاق بازرگانی است که به صورت نمونه گیری تصادفي انتخاب شدهاند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد ارزيابي بازارهاي بين المللي كه دارای 59 سوال در اين خصوص ميباشد.

[PDF]ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدﺭات دﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ا

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردﺍر ﺍﺳﺖ و ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺍز. ﻧﻈﺮ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. و. ﻫﺪﻑ، ﮐﺎرﺑـﺮدی. و. ﺑـﻪ. دﻧﺒﺎل. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرﺍت ﻣﻮﺍد ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز روش … ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ. ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍن در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿـﺎز. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرﺍت و ورود ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺍرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ. ﺍز ﺑﯿﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرﺍت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ ﺿـﺮورت. ﺟﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

فایل word بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری …

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ – فایل word بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللیدر حوزه اتاق بازرگانی شهرستان کاشان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا … نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي.

[PDF]اصل مقاله (7272 K)

مربوط به صادرات در حوزه آسیای میانه مورد بررسی قرار گرفت. و مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات، فهرست گردید. در مرحله. بعد با توزیع پرسشنامه بین کارشناسان و متخصصان، این عوامل. اولویتبندی شده و با استفاده از ضريب اهميت و وزن این عوامل،. جهت گیری مناسب تدوین راهبرد مشخص گردید. در ادامه به. کمک منابعی چون برنامه راهبردی ابلاغ …

[PDF]اصل مقاله (5581 K) – مطالعات مدیریت صنعتی

توسط قاسمی – ‏2007
مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد. محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل و اثر آن. بر عملکرد صادراتی. مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی) … و به دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی (محقق) ….. تصمیم گیری بازاریابی بین الملل و صادرات دو بعد استراتژیک جهت گیری.
وارد نشده: اتاق

همايش های اخير ليست مقالات همايش چهارمین کنفرانس ملی …

9, شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) در پروژه های عمرانی مبتنی بر روش های ISM و DEMATEL_ مقاله شفاهی, بيشتر. 10, بررسی رابطه ی کیفیت ادراک شده و … 20, بررسی عوامل تصمیم به خروج کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان_ مقاله پوستری, بيشتر. 21, تحلیل سودمندی راهبرد سرمایه‌گذاری …

[PDF]روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ – اتاق بازرگانی

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ. ﯾﻦ. ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺘﺮ. ﻣﺸﺎوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان. 1. ﺑﻮده. و. ﺑﻄﻮر. ﺧﺎص. ﺑﻪ. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺸﺘﺮي. ، ﺧﺮﯾﺪار. ﯾﺎ. ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه. ﮐﻨﻨﺪه … ﺑﺎزار ﻫﺪف. اوﻟﯿﻪ. ﯾﮏ ﮐﺎﻻ. ،. ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ. ﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪد، داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدرات. ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. از. ﻣﺒﺪأ. ﮐﺸﻮر. ﻣﺎن. ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﻫﻢ. اﯾﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *