بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی

پروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی
رشته علوم تربیتی
مشاوره و راهنمایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 139
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم تربیتی

توضیحات کامل

هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد.

این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است.

جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند.

روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده:‌أ

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3-پیشینه تحقیق:5

1-4- اهمیت وضرورت موضوع.. 7

1-5- اهداف پژوهش…. 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- فرضیه های پژوهش…. 10

1-7- قلمرو پژوهش…. 10

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-7-2- قلمرو مکانی.. 10

1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

1- 8- تعریف مفاهیم واصطلاحات… 11

 فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- اهمیت مشاوره در آموزه های دینی.. 15

2-3- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره. 17

2-4- مفهوم مشورت دراسلام. 18

2-5- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :19

2-6- اهمیت مشاوره در احادیث:22

2-7- هدفهای مشاوره. 23

2-8- اهداف انی روان شناسی مشاوره. 24

2-9- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :24

2-10-مكتب های مهم در روان شناسی مشاوره. 24

2-10-1- مكتب مشاوره مستقیم :24

2-10-2- مكتب مشاوره غیر مستقیم :25

2-10-3- مكتب مشاوره نیمه مستقیم :25

2-11- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:25

2-12- نقش مشاور در مدارس…. 25

2-13- نقش مشاور در امور تحصیلی:27

2-14- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:28

2-15- جمع­بندی و نتیجه­گیری:30

2-16- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:30

2-17- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی.. 32

2-18- و ظایف مشاوران.. 33

2-19- اهمیت راهنمایی:35

2-20- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره. 36

2-21- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام. 37

2-22- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس…. 38

2-23- انواع گروهها41

2-23-1- گروههای راهنمایی.. 41

2-23-2- گروه بزرگ راهنمایی:41

2-23-3- گروه كوچك راهنمایی:42

2-23-4- نشست های كلاسی:42

2-23-5- گروههای روابط انسانی :44

2-23-6- كلاسهای راهنمایی:44

2-23-7- گروههای مشاوره وروان درمانی.. 45

2-23-8- گروههای همدرد(همشكل):45

2-23-9- گروههای مورد مدار:45

2-23-10- گروههای توانش بشری:46

2-23-11- گروههای مشاروره ای همگنان :46

2-23-12-گروههای مشاورت… 47

2-23-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار. 47

2-23-12-2- گروههای اموزشی –تجربی.. 48

2-24- تصویری از روابط انسانی.. 48

2-24-1- روابط سالم وناسالم.. 48

2-25- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی.. 52

2-26- نیاز های فیزیولوژیك:52

2-27- نیاز به امنیت :53

2-28- محبت وتعلق:55

2-29- عزت:55

2-30- تحقق خویشتن :57

2-31- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن.. 58

2-32- فرایند مشاوره :58

2-33- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی.. 59

2-34- تاریخچه راهنمایی ومشاوره:60

2-35- تعاریف راهنمایی و مشاوره. 61

2-36- تعریف مشاوره. 61

2-37- اهداف مشاوره و راهنمایی.. 62

2-38- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:64

2-39- خصوصیات مشاوران.. 65

2-40- نقش مشاوردرمدارس:67

2-41- نقش مشاور درامور تحصیلی.. 68

2-42- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان.. 69

2-43- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما74

2-44- مشاوره چه وظایفی دارد ؟. 74

2-45- مشاور در رابطه مشاوره ای :75

2-47- محیط مساعد برای مشاوره. 81

2-48- راهنمای حرفه ای در دوره راهنمایی تحصیلی.. 82

2-49- فعالیت های حرفه ای در مدارس راهنمایی تحصیلی.. 82

2-50- فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان ها84

2-51- جهت یابی در پایان دبیرستان.. 85

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 87

3-2- جامعه آماری مورد بررسی.. 87

3-3- نمونه شیوه نمونه گیری… 88

3-4- واحد تحلیلی.. 88

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 89

3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش…. 89

3-6-1- روایی.. 90

3-7- پایایی.. 90

3-7-1- پایایی پژوهش…. 90

3-8- روشهای تحلیل آماری… 91

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه. 93

4-2- تحلیل توصیفی.. 94

4-3- آمار استنباطی.. 108

 فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و راهکارها

5-1- نتایج پژوهش…. 111

5-2- محدودیتهای پژوهش…. 116

5-2-1- پیشنهادات محقق.. 116

5-3- پیشنهادها:117

منابع و مآخذ:119


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم …

توضیحات کامل : هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان به امر مشاوره و راهکارهای …

هدف از اين مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه در سطح شهر دهلران بر اساس آموزه های دینی می باشد. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است كه در سال 96-95 در شهر دهلران انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته (محقق …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم …

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره ,بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی – فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه – فارس مقاله.

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، …

۲۹ تیر ۱۳۹۵ – هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای …

PDF: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم … – …

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ. {ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﺑﺮ روی. ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ}. ﻟﯿﻨﮏ: http://www10.manooodl.ir/145059/description. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش 1394 اوﻟﯿﺎء ﻓﺎﯾﻞ داﻧﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزان ﻣﺠﺎﻧﯽ. دوره 2016 اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ …

PDF: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، …

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه. ﻫﺎی دﯾﻨﯽ. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 342 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 139. ﻣﺸﺎوره q. واﻟﺪﯾﻦ q. آﻣﻮزه دﯾﻨﯽ q. دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ q. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره و. راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان نسبت به امر مشاوره و راهکارهای …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی. عنوان پایان نامه: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینیپروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته علوم تربیتی-مشاوره و …

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – 7 | گزینه دو – خدمات آموزشی | …

▶ 3:18

۱۴ دی ۱۳۹۶
تعداد مشاهده 50. پایه هفتم دوره اول متوسطه · پایه هشتم دوره اول متوسطه · پایه نهم دوره اول متوسطه · مشاوره تحصیلی · اولیا مدارس. آخرین مطالب از موضوع فیلم های …

وب سایت متوسطه دوره اول غير دولتی مرضيه – مجتمع آموزشی …

وب سایت متوسطه دوره اول غير دولتی مرضيه، توسعه داده شده توسط نرم افزار پورتال مدرسه رايامدرسه ويژه طراحی وب سايت برای مدارس جهت مدیریت هوشمند مدارس, پورتال آموزشی طراحی شده توسط انديشکده اينترنتی مخصوص مراکز آموزشی. … ويژه دانش آموزان پايه هاي هفتم – هشتم -نهم … تاريخ و محل دريافت كارت ورود به جلسه المپياد علمي.

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، …

۱ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی (26718):مشاوره آموزه دینی والدین دوره متوسطه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *