بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم در این فصل به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات و تعارف اصلاحات و واژه ها پرداختیم در فصل دوم در مورد واردات و عوامل اثرگذار آن مطالبی را ارائه می دهیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 143
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد. در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات و تعارف اصلاحات و واژه ها پرداختیم. در فصل دوم در مورد واردات و عوامل اثرگذار آن مطالبی را ارائه می دهیم.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کلیه بازرگانان عضو اتاق بازرگانی شهرستان می باشند. نمونه آماری در این تحقیق با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 217 منظور گردیده است.

در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده شده در این تحقیق ، ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ، درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖو در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار 16‪ SPSSﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی‫آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای، آزمون كروسكال والیس و آزمون کولموگروف- اسمیرنف دو نمونه ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

با توجه به نتایج این تحقیق ، ویژگی های کالا بیشترین تأثیر را بر میزان واردات کالا دارد. و به ترتیب کیفیت کالا، قابلیت اعتماد ، تحویل به موقع و قیمت کالا بیشترین تأثیر را در میزان واردات کالا دارند.

همچنین جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای نوع بسته بندی و ویژگی های کالا تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر بازرگانان با جنسیت های مختلف در پاسخگویی به این دو متغیر اختلاف نظر دارند.

فهرست مطالب

چکیده1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت واهمیت انجام تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف کلی تحقیق. 5

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق. 5

1-5- فرضیات پژوهش… 5

1-6- سوالات پژوهش… 5

1-7- قلمروتحقیق. 6

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق. 6

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق. 6

1-8- تعریف واژه های کلیدی.. 6

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: تجارت خارجی و داخلی وتاثیر ان بر واردات… 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- مفهوم سرمایه گذاری خارجی.. 12

2-3- دیدگاه های موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی.. 12

2-4- مشکلات سرمایه گذاری در ایران. 15

2-5- حمایت از سرمایه گذار توسط دولت و یا كشور متبوع او. 17

2-6- شیوه های جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط كشور سرمایه پذیر. 17

2-6-1-جنبه های اقتصادی موثر در سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد و احیای بستر مناسب اقتصادی.. 18

2-6-2- شرایط اجتماعی مؤثر در زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی.. 20

2-6-3- ممنوعیت سلب مالكیت و یا پرداخت غرامات عادلانه. 21

2-7- بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران. 22

2-8- تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سیاست گذاری اقتصادی.. 23

2-9- ساختار اقتصادی.. 24

2-10- عوامل تشویقی و حمایتی.. 25

2-11- عوامل سیاسی.. 25

2-11-1- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران. 26

2-11-2-علل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران. 27

2-11-3- تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بازار کار ایران. 28

 بخش دوم: واردات… 30

2-12- تعریف واردات.. 30

2-13- مفهوم واردات.. 30

2-13-1- تعریف واردات.. 30

2-13-2- انواع واردات.. 31

2-13-3- وارد كننده كالا در بازارچه مرزی.. 32

2-13-4- واردات قطعی.. 32

2-13-5- واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 34

2-14- انواع كالا از لحاظ شرایط ورود. 35

2-14-1- كالاهای مجاز. 35

2-14-2- كالاهای مشروط.. 35

2-14-3- كالاهای ممنوع الورود. 35

2-15- واردات در بازارچه های مرزی.. 35

2-16- تشریفات ترخیص…. 37

2-17- تعریف اصطلاحات.. 38

2-18- استخراج تابع تقاضای واردات بلحاظ تئوریك…. 40

2-19- مقررات صدور و ورود كالا. 42

2-19-1- صدور كالا از طریق پست… 42

2-19-2- ورود كالا از طریق پست… 42

2-20- اولویت‌های جدید واردات کالا. 44

2-20-1- کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا. 45

2-21- تاریخچه شهر… 47

2-22- تاریخچه و معرفی اتاق بازرگانی شهرستان … 47

2-23- خدمات اتاق بازرگانی … 50

2-23-1- گواهی مبدا – فرم A.. 50

2-23-2- امور بین الملل اتاق ایران. 50

2-23-3- خدمات مشاوره مالیاتی و تامین اجتماعی.. 51

 بخش سوم: سابقه مطالعات انجام شده. 53

20-24- مطالعات انجام شده در خارج.. 53

2-25- مطالعات انجام شده در داخل.. 54

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

ﻣﻘﺪﻣﻪ. 57

‫3-1- روش پژوهش… 57

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 58

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 59

‫3-4 – اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ59

‫‫3-4-1- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) :59

‫3-4-2- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد):60

‫3-5- روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده61

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 63

4-1- آمار توصیفی.. 63

4-1-1- جنسیت:63

4-1-2- سن:64

4-1-3- سطح تحصیلات:65

4-1-4- نوع فعالیت:66

4-1-5- زمینه فعالیت:67

4-2 -آمار استنباطی.. 68

4-2–1 نتایج توصیفی.. 69

4-2-1-2- اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا:93

4-2-1-3 – اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت …) در واردات کالا:94

4-2-1-4- اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا:95

4-2-1-5- اهمیت تبلیغات در واردات کالا:96

4-2-2 – نتایج استنباطی.. 99

4-3 نتایج آزمون فرضیه ها114

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات پژوهش

5-1- مقدمه. 116

5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 116

5-3- نتایج آزمون فرضیات.. 118

5-4- یافته های تحقیق. 118

5-5- پیشنهادات کاربردی.. 119

5-6- محدودیت های تحقیق. 120

5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 121

فهرست منابع. 123

 فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت… 63

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 64

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 65

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت… 66

جدول4-5: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت… 67

جدول4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 69

جدول4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 70

جدول4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 71

جدول4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 72

جدول4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 73

جدول4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 74

جدول4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 74

جدول4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 76

جدول4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 77

جدول4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 78

جدول4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 79

جدول4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 80

جدول4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 81

جدول4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 82

جدول4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 82

جدول4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84

جدول4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 85

جدول4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 86

جدول4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 87

جدول4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 88

جدول4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 89

جدول4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 90

جدول4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 91

جدول4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 92

جدول4-30: میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا. 93

جدول4-31: میزان اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت و …) در واردات کالا. 94

جدول4-32: میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا. 95

جدول4-33: میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا. 96

جدول4-34: میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا. 97

جدول4-35: میزان اهمیت ویژگی های کشور( فرهنگ و…) در واردات کالا. 98

جدول4-36: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش… 99

جدول4-37: تأثیر نوع بسته بندی و حمل و نقل کالا بر واردات کالا. 100

جدول4-38: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش… 100

جدول4-39: تأثیر ویژگیهای کالای وارداتی(برند، کیفیت و…) بر واردات کالا. 101

جدول4-40: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش… 101

جدول4-41: تأثیر قوانین موجود در کشور بر واردات کالا. 102

جدول4-42: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش… 102

جدول4-43: تأثیر تبلیغات بر واردات کالا. 103

جدول4-44: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش… 103

جدول4-45: تأثیر رقابت در بازار بر واردات کالا. 104

جدول4-46: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش… 104

جدول4-47: تأثیر ویژگی های کشور( فرهنگ و…) بر واردات کالا. 105

جدول4-48: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه ششم پژوهش… 105

جدول4-49: رتبه بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر واردات کالا. 106

جدول4-50: رتبه بندی ریز عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا. 106

جدول 4-51: بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق. 107

جدول 4-52 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق. 108

جدول 4-53: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق. 108

جدول 4-54 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق. 109

جدول 4-55: بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق. 109

جدول 4-56 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق. 110

جدول 4-57: بررسی اثر نوع فعالیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق. 111

جدول 4-58 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق. 112

جدول 4-59: بررسی اثر زمینه فعالیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق. 112

جدول 4-60 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق. 113

 فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت… 63

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 64

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 65

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت… 66

نمودار4-5: توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت… 67

نمودار4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 69

نمودار4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 70

نمودار4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 71

نمودار4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 72

نمودار4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 73

نمودار4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 74

نمودار4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 75

نمودار4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 76

نمودار4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 77

نمودار4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 78

نمودار4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 79

نمودار4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 80

نمودار4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 81

نمودار4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 82

نمودار4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 83

نمودار4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84

نمودار4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 85

نمودار4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 86

نمودار4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 87

نمودار4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 88

نمودار4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 89

نمودار4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 90

نمودار4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 91

نمودار4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 92

نمودار4-30: میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا. 93

نمودار4-31: میزان اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت و …) در واردات کالا. 94

نمودار4-32: میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا. 95

نمودار4-33: میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا. 96

نمودار4-34: میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا. 97

نمودار4-35: میزان اهمیت ویژگی های کشور( فرهنگ و…) در واردات کالا.98


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق …

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی. عنوان پایان نامه: بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۴۳ شرح مختصر: هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد. در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی …

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق …

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم در این فصل …

[PDF]PDF: بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان …

۲۶ دی ۱۳۹۵ – را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره. درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ (09168416830) ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. ﻓﻘﻂ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﭘﯿﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﯿﻨﮏ: http://free.infofiles.ir/object-12217/description. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺑﻬﮑﯿﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق – کمیته ایرانی …

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻗﺎﭼﺎق. ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺑﻬﮑﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. / ﻋﮑﺲ: ﻣﺴﻌﻮد زارﻋﯽ. ﻣﺤﻤﺪ. ﻣﻬﺪي ﺑﻬﮑﯿﺶ، ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. (ICC). ، دﯾﻮارﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ. اي ﺑﻠﻨﺪ. را ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ. داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮد اﻓﺮاد ﮐﺎﻻﻫﺎي. ﺷﺎن را ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺮزﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ رد …

دانلود بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان …

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1350 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 143. بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی; واردات; تجارت خارجی; اقتصاد; سرمایه گذاری. دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق… 2017-01-21 دسته: اقتصاد فرمت فایل: docx حجم فایل: 343 کیلوبایت …

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران – Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture.

[PDF]ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳ

۱۸ آبان ۱۳۹۲ – ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ، ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺍﺩISIC ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﺪ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﻲ. ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ، ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ….. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﻛﺎﺯﺭﻭﻧﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ (1377). ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ. ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻛﺎﺷﻲ، ﻓﺮﻫﺎﺩ (1388).

عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاها – دنیای اقتصاد

۲۶ دی ۱۳۹۲ – همچنین زمان تحویل کالا و قوانین وضع شده در زمان واردات و سایر پارامترهای دیگر می‌توانند در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار باشند؛ اما دو رکن اساسی در تعیین قیمت … هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی و از …

بررسی اعتراض به مکانیسم عرضه فولاد در بورس کالا | …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – با توجه به اعتراض فعالان اقتصادی به مکانیسم عرضه فولاد در بورس کالا، کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو این موضوع را مورد بررسی قرار داد. مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.

در نشست اتاق بازرگانی خرمشهر با رایزن بازرگانی جمهوری …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – در نشست اتاق بازرگانی خرمشهر با رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در روسیه بررسی شد: راه های توسعه تجارت با روسیه … وی ضمن اشاره به عدم وجود اطلاعات کامل و صحیح بازرگانان در رابطه با چگونگی انجام مراودات تجاری با کشور روسیه افزود: در توسعه تجارت نقش صادرات کالاهای ایرانی، محور کلیدی داشته و اطلاع از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.