بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
رشته روانشناسی عمومی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 109
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روان شناسی

توضیحات کامل

هدف از تحقیق حاضر ، تعیین ارتباط پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع دوره راهنمایی شهر… است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی است. نمونه این پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه پرخاشگری AGQ.

اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مدارس مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل پرخاشگری و انگیزش تحصیلی به ترتیب 931/0 و 842/0 بوده است.

در پژوهش حاضر جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر با توجه به یافته های تحقیق نتایج زیر حاصل شد:پرخاشگری می تواند  انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش ­بینی کند. به عبارتی پرخاشگری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. كه این منطبق بر فرضیه اصلی تحقیق می باشد.پرخاشگری همه ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد. رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می سازد. همچنین رشد ذهنی یا شناختی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را كاهش می دهد . در نتیجه بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول‌كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق… 5

1-4- اهداف تحقیق… 6

1-4-1- هدف اصلی… 6

1-4-2- اهداف فرعی… 6

1-5- فرضیات تحقیق… 7

1-5-1- فرضیه اصلی… 7

1-5-2- فرضیه های فرعی… 7

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم.. 7

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول: پرخاشگری و خشم.. 9

2-2-1- تعریف خشم :9

2-2-2- پرخاشگری… 10

2-2-3- نظریه‌های پرخاشگری… 11

2-2-4- عوامل ایجاد کننده خشم.. 12

2-2-5- سه رویکرد متداول افراد در برخورد با پدیده خشم :13

2-2-6- راهکارهای مقابله با خشم.. 14

2-2-7- تغییرات رشدی… 15

2-2-7-1- مــــراحل رشـــد.. 15

2-2-8- ثبات پرخاشگری… 16

2-2-9- ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه. 16

2-2-10- تفاوت های جنسیتی… 16

2-2-10-1- جنسیــــت… 17

2-2-11- الگوی خانواده و پرخاشگری… 17

2-2-11-1- زندگــــــی خانوادگــــــی… 19

2-2-12- نحوه کنترل عصبانیت در کودکان.. 19

2-2-12-1- با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم.. 19

2-2-13- خصیصـه های ذاتــی… 19

2-2-14- انواع پرخاشگری‌… 19

2-2-15- علل‌ خشونت‌ و پرخاشگری‌ در کودکان‌.. 20

2-2-16- درمان‌ پرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم ). 22

2-2-17- چرا فرزندم با خشونت رفتار می کند ؟. 24

2-2-18- کودکان و خشونت در تلویزیون.. 25

2-2-19- بازی‌های خشن موجب پرخاشگری کودکان می‌شود. 26

2-2-20- کودکان ناسزاگو. 27

2-2-21- راه‌ حل ها28

2-2-22- بد دهنی کودکان.. 29

2-2-23- بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک:29

2-2-24- در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟. 30

2-2-25- علل پرخاشگری و مقابله با آن.. 30

2-2-26- طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری… 32

2-2-27- فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه. 33

2-2-28- عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی). 33

2-2-29- زیان‌های پرخاشگری… 34

2-2-30- تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده. 35

2-3- بخش دوم: انگیزه پیشرفت تحصیلی… 36

2-3-1- انگیزه پیشرفت… 36

2-3-2- انگیزه پیشرفت تحصیلی… 36

2-3-3- راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی… 38

2-3-4- نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان.. 40

2-3-5- علل افت تحصیلی دانش آموزان.. 42

2-3-6- شرایط خانوادگی… 43

2-3-7- عامل اقتصادی… 43

2-3-8- شیوه كنترل دانش آموزان در مدرسه. 44

2-3-9- تغذیه مناسب… 44

2-3-10- تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 46

2-3-11-نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 49

2-3-12- نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی فرزندان.. 52

2-3-13-نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان.. 54

2-3-14- شیوه‌ حضور و مداخله ی والدین… 54

2-3-15- برنامه‌ریزی، راهی برای رسیدن به هدف… 54

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق… 56

2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در ایران.. 56

2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 57

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 60

3-2- روش پژوهش…. 60

3-3 جامعه آماری… 60

3-4- نمونه آماری… 61

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 61

3-6- رواییوپایاییپرسشنامه. 62

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 62

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 63

3-7- تجزیه و تحلیل آماری… 64

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق… 65

4-1 مقدمه. 66

4-2 توصیف داده ها66

4-3 تحلیل داده ها66

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها66

4-3-2 فرضیه اصلی پژوهش…. 67

4-3-3 فرضیات فرعی پژوهش…. 69

فصل پنجم نتایج ، محدودیت ها و پیشنهاد های تحقیق

5-1- مقدمه. 81

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات). 81

5-2-1- فرضیه اصلی پژوهش…. 81

5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش…. 82

5-3- پیشنهادات… 86

5-3-1- پیشنهادات كاربردی:86

منابع

پیوست: پرسشنامه

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 66

جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 67

جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 67

جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و پرخاشگری.. 68

جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 68

جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق پرخاشگری.. 68

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 69

جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و خشم. 69

جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 69

جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق خشم. 70

جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش درونی دانش آموزان. 70

جدول 4-12: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و تهاجم. 70

جدول 4-13: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 71

جدول 4-14: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق تهاجم. 71

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش درونی دانش آموزان. 71

جدول 4-16: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و کینه توزی.. 71

جدول 4-17: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 72

جدول 4-18: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق کینه توزی.. 72

جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 72

جدول 4-20: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و خشم. 73

جدول 4-21: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 73

جدول 4-22: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق خشم. 73

جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 73

جدول 4-24: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و تهاجم. 74

جدول 4-25: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 74

جدول 4-26: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق تهاجم. 74

جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 75

جدول 4-28: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و کینه توزی.. 75

جدول 4-29: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 75

جدول 4-30: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق کینه توزی.. 76

جدول 4-31: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول 4-32: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و خشم. 76

جدول 4-33: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 77

جدول 4-34: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق خشم. 77

جدول 4-35: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول 4-36: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و تهاجم. 77

جدول 4-37: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 78

جدول 4-38: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق تهاجم. 78

جدول 4-39: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 78

جدول 4-40: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و کینه توزی.. 79

جدول 4-41: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 79

جدول 4-42: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق کینه توزی.. 79


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحقیق بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در …

عنوان : تحقیق بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی. تعداد صفحات :۸۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. پرخاشگری فعل و انفعالی است که گاهی فرد جهت اینکه خود را تخلیه کند و به سرکوبی امیال و اطرافیان خود می پردازد که اگر این حس کنترل نشود ممکن است که عواقب شخصی را در پیش …

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش …

▶ 0:13

۲۷ فروردین ۱۳۹۷
http://ampf.ir/ap/42628     تلگرام: @ampf_ir     بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انگیزه پیشرفت …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام … پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین.

OL399 -بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در …

انواع پرخاشگری 60 علل و انگیزه های پرخاشگری 63 کروموزومهای جنسی و پرخاشگری 66 بلوغ جنسی و پرخاشگری 67 درستی و نادرستی نظریه ناکامی- پرخاشگری 70 … هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است که فرضیه های عنوان شده …

[PDF]آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬ

توسط قاسم زاده – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
ﻟﻦ ﺑﺎورز و. ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل. 2006. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ در. ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘ. ﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺧﺸﻮﻧﺖ. در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ، داده. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ را در. ﻣﯿﺰان. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. و اﻧﮕﯿﺰش. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. دﻫﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ.

مقاله رابطه بین انگیزش پیشرفت (انگیزش درونی ،انگیزش …

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین انگیزش پیشرفت (درونی ،بیرونی و عدم انگیزش)با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر کرمانشاه است. رو…

مقاله بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی، انگیزه پیشرفت، …

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی، انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بیندانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش وپرورش …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ. ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ، ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺁﺭﺍﺳـﺘﮕﻲ ﺩﺑﻴـﺮ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴـﻪ. ﻭ. ﺗﺸﻮﻳﻖ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ . ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺭﮔﺮﺳـﻴﻮﻥ … ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺧﺸﻢ، ﻏﺮﻭﺭ، ﺷﺮﻡ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ. ( ﮔﻨﺎﻩ …. ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺭﺍﺑﻄـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺍﻧﮕﻴـﺰﺵ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ. ﺩﺍﻧﺶ.

بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت …

هدف پزوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیر یادگیری خودتنظیمی، انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان بوده است. خودتنظیمی از نظر فراشناختی موجب تلاش،سازماندهی و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌شود، بر میزان استرس و اضطراب افراد هنگام فعالیت تأثیر می‌گذارد رفتار به خاطر نتایج آن حفظ می‌شود ، تقویت‌های بیرونی معیارها و اهداف، عامل …

بررسی رابطه بین انگیزه تأیید با انگیزش پیشرفت …

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین انگیزه تأیید با انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه دوم رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی، با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. برای انجام این هدف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از میان 8 دبیرستان دخترانه واقع در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *