بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر

احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 98
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روان شناسی

توضیحات کامل

احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش اخلاقی می­تواند گستره و ژرفای توانمندی­های فکری و عاطفی را درهمه مراحل وابعاد زندگی نمایان کند و نیکی و نیک خویی را پدید آورد. طبق بسیاری از تئوریهای هیجان شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی، تعجب، ترس، خشم، شادکامی، تنفرونگرانی است شادکامی راوابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت بالذت، سطوح بالای رضایت از زندگی ونبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته­اند مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا رضایت از زندگی، هوش اخلاقی وشادکامی بر افراد تاثیر گذار هست یا خیر؟روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه كاشان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش با به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است.ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگیی، پرسشنامه هوش اخلاقی و پرسشنامه شادكامی آكسفورد می­باشد. نتیجه پژوهش این بود که بین هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله4

1-3- ضرورت واهمیت پژوهش:5

1-4- اهداف پژوهش6

1-4-1- هدف کلی:6

1-4-2- اهداف جزئی:6

1-5- فرضیه های پژوهش6

1-5-1- فرضیات اصلی پژوهش6

1-5-2- فرضیات فرعی پژوهش7

1-6- تعاریف پژوهش:8

1-6-1- تعاریف نظری:8

1-6-2- تعاریف عملیاتی:8

1-7- قلمرو پژوهش9

1-7-1- قلمرو زمانی9

1-7-2- قلمرو مكانی9

1-7-3- قلمرو موضوعی9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه:11

2-2- رضایت از زندگی11

2-2-1- تفاوت های بومی در زمینه رضایت از زندگی:12

2-2-2- دید گاه های مربوط به رضایت از زندگی13

2-2-2-1- دیدگاه سیلگمن:13

2-2-2-2- دیدگاه مزلو:14

2-2-3- انواع رضایت از زندگی15

2-2-4- قناعت و رضایت15

2-2-5- رضایت یا توهم16

2-2-6- رضایت و شکر17

2-3- هوش اخلاقی17

2-3-1- هوش اخلاقی در افراد21

2-3-2- چگونگی پرورش هوش اخلاقی در كودكان21

2-3-3- هفت فضلیت هوش اخلاقی26

2-3-3-1- همدلی:26

2-3-3-2- وجدان:27

2-3-3-3- خویشتنداری:27

2-3-3-4- احترام:28

2-3-3-5- مهربانی:28

2-3-3-6- تحمل و بردباری:29

2-3-3-7- انصاف:29

2-3-4- انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی30

2-3-5- مفهوم هوش اخلاقی33

2-3-6- عناصر هوش اخلاقی34

2-3-7- فواید هوش اخلاقی35

2-3-8- رشد یا پرورش هوش اخلاقی36

2-3-9- آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقی36

2-3-10- توصیه های لازم برای آموزش هوش اخلاقی37

2-3-11- هوش اخلاقی در سازمان ها40

2-3-12- هوش اخلاقی در جامعه40

2-3-13- خرده آزمونهای هوش اخلاقی41

2-4- شادكامی42

2-4-1- تعاریف شادی و شادكامی47

2-4-1-1- تعریف شادی از نظر «وسمن وریكس»47

2-4-1-2- تعریف شادی از دید «ون هو ون»47

2-4-1-3- تعریف شادی از نظر «اد دنیر»47

2-4-1-4- دیدگاه سلیگمن48

2-4-2- مفهوم احساس شادمانی48

2-4-3- چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی50

2-4-4- شادمانی به عنوان جزء اصلی کیفیت زندگی51

2-4-5- رویکرد های اندازه گیری کیفیت زندگی درجوامع52

2-4-6- ارتباط شادی با سن و جنسیت و نژاد54

2-4-7- رابطة بین شادی با درآمد و كار54

2-4-8- رابطة بین ایمان وشادی55

2-4-9- ارتباط احساس شادی با عزت نفس و برونگرایی55

2-5- پیشینه پژوهش56

2-5-1- پژوهش های خارجی:56

2-5-2- پژوهش داخلی:63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه77

3-2- روش پژوهش77

3-3- جامعه آماری77

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری78

3-5- نحوه گردآوری داده ها78

3-6- ابزار پژوهش79

3-6-1- پرسشنامه رضایت از زندگی79

3-6-1-1- اعتبار و روایی79

3-6-1-2- نمره گذاری79

3-6-2- پرسشنامه هوش اخلاقی80

3-6-2-1- اعتبار و روایی80

3-6-2-2- روش نمره گذاری80

3-6-3- پرسشنامه شادكامی آكسفورد:80

3-6-3-1- اعتبار و روایی80

3-6-3-2- روش نمره گذاری:82

3-7- روش جمع آوری اطلاعات83

3-8- تجزیه وتحلیل اطلاعات84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه86

4-2- توصیف داده ‌ها87

4-3- تحلیل داده ها88

4-4- بررسی فرضیات اصلی پژوهش89

4-5- بررسی فرضیات فرعی پژوهش94

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه101

5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها101

5-2-1- فرضیات اصلی پژوهش101

5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش103

5-3- یافته های پژوهش105

5-4- پیشنهادات پژوهش105

5-4-1- پیشنهادات کاربردی105

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی106

5-4-3- محدودیت های پژوهش106

منابع:

منابع فارسی :108

منابع لاتین :109

پیوست ها

پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)112

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل113

پرسشنامه شادكامی آكسفورد115

خروجیهای SPSS121

فهرست جداول

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای موردمطالعه87

جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق88

جدول 4-3: شاخصه‌های توصیفی میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر89

جدول 4-4: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دختر و پسر89

جدول 4-5: شاخصه‌های توصیفی میزان هوش اخلاقی به تفکیک دختر و پسر90

جدول 4-6: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات هوش اخلاقی بین دختر و پسر90

جدول 4-7: شاخصه‌های توصیفی میزان شادکامی به تفکیک دختر و پسر90

جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات شادکامی بین دختر و پسر………….. 91

جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و رضایت از زندگی……………….. 91

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت از زندگی……………………. 92

جدول 4-11: شاخص کفایت مدل رابطه هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی…………………… 92

جدول 4-12: تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی. 93

جدول 4-13: خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد متغیرهای مستقل برای پیش‌بینی رضایت از زندگی93

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل کردن مبتنی بر اصول و رضایت از زندگی……….. 94

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین راستگویی و رضایت از زندگی94

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استقامت برای حق و رضایت از زندگی…………… 95

جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وفای به عهد و رضایت از زندگی…………… 95

جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسئولیت‌پذیری و رضایت از زندگی……………..96

جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اقرار به اشتباهات و رضایت از زندگی…………………96

جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فعالانه علاقه‌مند بودن به دیگران و رضایت از زندگی……. 97

جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات خود و رضایت از زندگی…… 98

جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و رضایت از زندگی98


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در – …

▶ 0:14

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
شرح مختصر: احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش اخلاقی میتواند گستره …

[PDF]داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎي روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه. ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﺗﻌﺪاد. 380. ﻧﻔﺮي. (. 180. ﭘﺴﺮ و. 200. دﺧﺘﺮ. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ.

[PDF]پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک …

نتایج پژوهش نشان داد که سبک. زندگی اسالمی، هوش معنوی با رضایت از. زندگی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار دارند. و رضایت از ز. ندگی دانشجویان از طریق ترکیب ….. .0. ضمن اینکه ضریب آلفای کرانباخ در میان دختران. /88. 0. و در میان پسران. /84. 0. بود. ضمناً، جهت. بررسی روایی سازه نیز زکی ). 1386. (، تحلیل عاملی انجام داد که نتایج.

هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر |16184

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر (16184):بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر شادکامی هوش اخلاقی رضایت از زندگی.

رابطه بین خوش بینی و شادکامی با سلامت روان و امید به زندگی …

چکیده مقاله. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه بین خوش بینی و شادکامی با سلامت روان و امید به زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان پسر و دختر مجرد بود که از این جامعه 367 نفر به صورت تصادفی چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ …

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در . …

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر (19314):رضایت از زندگی شادکامی هوش اخلاقی بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر.

[PDF]رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان – فصلنامه آموزش …

چكیده. سالمت معنوی به عنوان یکی از سرمایه های باارزش دارای پشتوانه زمینه و هدف: دینی انسان است و ارتباط آن با شادکامی به عنوان احساس رضایت که افراد نسبت. به زندگی دارند، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لذا هدف اصلی. این بررسی رابطه بین سالمت معنوی و شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه. تربیت مدرس در سال 1392 …

[PDF]تعیین رابطه ی بین هوش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی …

1397. Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.7 (1), Spring2018. تعیین رابطه ی بین هوش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی دانشجویان. دختر و پسر رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی. دانشگاه پیام نور شهر اردل. The determine of relation between spiritual intelligence and hopefulness and quality of life of male and female in humanism.

پایان نامه بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی – دانلود …

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی. چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 130 نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرستان نمین می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های شادکامی، امیدواری و هوش معنوی …

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در …

۴ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر. عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی- روانشناسی عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۵۲ شرح مختصر: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.