بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده

پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی
رشته علوم اجتماعی پژوهشگری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 93
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم اجتماعی

توضیحات کامل

هدف این تحقیق بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده می باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان کاشان می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 224 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . محقق در این پژوهش رویکرد توصیفی را اختیار کرده است اما با توجه به پیچیدگی پدیده های اجتماعی و موضوع مورد مطالعه محقق لازم می داند پس از توصیف همه جانبه موضوع مورد نظر به تحلیل آن و بررسی عوامل مرتبط با آن بپردازد. بنابراین محقق با توجه به مسئله و موضوع مورد تحقیق و با توجه به فرضیه ها و نمونه های انتخاب شده خویش روش پرسشنامه را برگزیده است.

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرون باخ استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی بدست آمده در علوم و تحقیقات اجتماعی از شیوه های گوناگون موجود در آمار های توصیفی و استنباطی استفاده می کنند. در این تحقیق از آنجایی که متغیرها ترتیبی – ترتیبی هستند از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 18 SPSSاستفاده شده است. در این تحقیق پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات در ادامه (فصل چهارم) مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله تحقیق.. 2

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-4-1 اهداف جزئی:4

1-5 فرضیات:4

1-6 سوالات تحقیق.. 5

1-7 قلمرو تحقیق.. 5

1-7-1 قلمرو موضوعی (محتوایی). 5

1-7-2 قلمرو مكانی.. 5

1-7-3 قلمرو زمانی.. 5

1-8 تعریف مفاهیم واژه های كلیدی:5

 فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه. 8

2-1 بخش اول: ادبیات تحقیق… 8

2-1-1 تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده. 9

2-1-2 انگیزه­های اشتغال زنان.. 14

2-1-3 دستاوردهای اشتغال زنان.. 16

2-1-4 پیامدهای اشتغال زنان.. 18

2-1-5 بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی‌.. 28

2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق… 32

2-2-1 تحقیقات داخلی.. 32

2-2-2 تحقیقات خارجی.. 34

2-3 بخش سوم: مبانی نظری…. 35

2-3-1 سابقه تاریخی.. 36

2-3-2 دیدگاه روان پویایی سازگاری زناشویی:36

2-3-3 دیدگاه شناختی سازگاری زناشویی:37

2-3-4 رویکرد نقش گرایی.. 37

2-3-5 رویکرد مارکسیستی.. 38

2-3-6 رویکرد فمنیستی.. 38

2-3-7 تعارض نقش…. 39

2-3-8 چارچوب گری بکری… 42

2-3-9 نظریه قدرت قرص….. 43

2-4 مدل مفهومی تحقیق.. 47

 فصل سوم

روش شناسی

3-1 مقدمه. 49

3-2 متغیر پژوهش…. 49

3-3 روش پژوهش…. 49

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 50

3-5 جامعه آماری:50

3-6 حجم نمونه آماری… 51

3-7 پایایی:51

3-8 شیوه تجزیه وتحلیل داده ها:52

3-9 آمار توصیفی :52

3-10 آمار استنباطی :53

3-11 تجزیه و تحلیل آماری… 53

 فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 55

4-2 توصیف داده ها (آمار توصیفی). 55

4-3 تحلیل داده ها (آزمون فرضیات). 68

 فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

5-1خلاصه:74

5-2نتیجه گیری:75

5-3 محدودیتهای تحقیق.. 76

5-4 پیشنهادات کاربردی… 76

5-5 پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 77

5-6 پیشنهاد به محققان آتی.. 77

منابع:78

پیوست: پرسشنامه. 80

 فهرست جداول

جدول شماره 4-1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 55

جدول شماره4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل.. 55

جدول شماره 4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 56

جدول شماره4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 56

جدول شماره 4-1-5 توزیع پاسخگویان بر حسب مشارکت همسر در امور خانه. 56

جدول شماره4-1-6 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت همسر در امور خانه. 56

جدول شماره 4-1-7 توزیع پاسخگویان بر حسب انتظار مشارکت در امور خانه. 57

جدول شماره 4-1-8 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت مورد انتظار همسر. 57

جدول شماره 4-1-9 توزیع پاسخگویان بر حسب دخالت شوهر در امور منزل. 58

جدول شماره4-1-10 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم وظایف در منزل. 58

جدول شماره 4-1-11 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تناقض نقش در محل کار. 59

جدول شماره4-1-12 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس اجحاف در محل کار. 59

جدول شماره 4-1-13توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس فشار در محل کار. 60

جدول شماره 4-1-14توزیع پاسخگویان بر حسب میزان فرصت… 60

جدول شماره 4-1-15توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 61

جدول شماره 4-1-16 توزیع پاسخگویان بر حسب توافق با همسر با اشتغال. 61

جدول شماره 4-1-17 توزیع پاسخگویان بر حسب علت موافقت همسر با اشتغال. 62

جدول شماره 4-1-18 توزیع پاسخگویان بر حسب… 63

جدول شماره 4-1-19 توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی حل اختلاف… 64

جدول شماره4-1-20توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به اشتغال زنان. 65

جدول شماره 4-1-21 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی.. 67


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]بررسی دیدگاه زنان شاغل درباره تأثیر اشتغال زنان بر …

بررسی دیدگاه زنان شاغل درباره تأثير اشتغال زنان. بر استحکام خانواده. محمدحسین یزدانی. چکیده. نیمی از تعداد هر جمعیت زنان هستند که سهم مهمی در توسعه جامعه می توانند داشته. باشند تحول … تحقیق بر روی ۳۰۰ نفر شاغل زن در منطقه شهری شهرستان …. هریت تايلور معتقد بود: «که زنان چه مجرد و چه شوهردار را باید تشویق نمود که نه تنها به.

[PDF]ﺪه آن ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨ واﮐﺎوي

توسط حیدری – ‏2017
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار دارد. (ﻓﺎﺗﺤﯽ. زاده، ﺗﻘﻮي و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،. 1386 :129 -127.(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن. ” ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﺑﺎرة ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﺮ. اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده. ” در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ و دﻫﺎﻗﺎن،. 3/57. 1. ﻟﺎزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮر. ت ﮐﻤﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﻈﺮيِ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺄﻫﻞ …

بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ …

توسط امینی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ ن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل شهرستان بوکان در سال 1390 بودند . ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 خانواده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب …

بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون …

هدف اين تحقيق بررسي مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مي باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان دهلران می باشد. براي بدست آوردن حجم نمونه در اين تحقيق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 224 نفر تعيين شد و سپس با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي (تصادفي ساده) جمع آوري …

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده » پایان نامه …

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده تاثیر اشتغال زنان بر خانواده ساختار خانواده و شغل زنان مادران همسران پایان نامه جامعه شناسی تربیت فرزندان پروپوزال … نیز به نوبه خود بر عرصه های مختلف زندگی خانوادگی، اثرات مختلفی بر جای گذاشته و روابط و وظایف خانواده و نقش زن و شوهر را در درون خانواده دچار تغییراتی کرده است.

بررسي ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثير آن بر ميزان قدرت آن …

توسط اميني محمد – ‏مقالات مرتبط
اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي است و هدف از آن، بررسي ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثير آن بر ميزان قدرت آن ها در تصميم گيري هاي درون خانواده است. جامعه آماري آن، شامل تمام خانواده هاي زنان شاغل و غير شاغل متاهل شهرستان بوکان در سال 1390 بودند. ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 خانواده از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب …

بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون …

بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده. ( مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل شهرستان دهلران). سال تحصیلی 95-94. چكيده. هدف اين تحقيق بررسي مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مي باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان دهلران می باشد. براي بدست آوردن حجم نمونه در اين تحقيق …

بررسی جامعه شناختی اشتغال زنان متأهل و تأثیر آن بر ساختار …

بررسی جامعه شناختی اشتغال زنان متأهل و تأثیر آن بر ساختار خانواده (مطالعه موردی کارکنان زن متأهل شاغل در پلیس فرودگاه امام خمینی(ره)). چکیده:چکیده : با توجه به … این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ ن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام …

بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان …

توسط رضوانی – ‏2016
به‌عبارتی آگاهی زنان نسبت به تحولات در سطح جهان و موقعیت سایر زنان در جوامع دیگر بر آگاهی و موقعیت آن‌ها در خانواده و جامعه و همچنین انتظارات آن‌ها اثر داشته است( … لذا با توجه به حجم بالایی از اشتغال زنان در آموزش و پرورش، تصمیم گرفته شد تا الگوی تقسیم کار خانگی را در میان زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد سنجیده شود، از …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ – فصلنامه مطالعات …

۶ مرداد ۱۳۹۳ – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. » ﻣﯽ ﭘﺮدازد . اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﻦ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻨﺎ. ﻧﻬﺎدﯾﻢ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي. 397. ﻧﻔﺮ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﮐﻪ. (. ﺷﺎﻣﻞ. 193. ﻧﻔﺮ زن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺎﻏﻞ و. 204. ﻧﻔﺮ زن. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ. ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.