بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی همراه با پرسشنامه
پیشرفت تحصیلی و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهاست چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسردنیا، توسعه و پیشرفت جامعه را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 112
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پزشکی

توضیحات کامل

مقدمه و هدف:جو روانی-اجتماعی کلاس درس یکی از عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. جو روانی-اجتماعی کلاس ،تاثیرات معناداری بر رفتارهای یادگیری دانشجویان ،باورهای مربوط به خود، اسنادهای علمی، انگیزش تحصیلی و اجتماعی،عملکرد هیجانی ، ارزش ها و پیشرفت تحصیلی دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفته است.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی است که در دانشجویان دکترای حرفه ای (پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اساتید آنها با استفاده از پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس درس(میشو ،کومو و گوپیل)در دو سطح ادراک و انتظار ،در بین 115 نفر دانشجوی پزشکی،42نفر دانشجوی دندانپزشکی و 65 نفر دانشجوی داروسازی و همچنین تعداد 21 نفرعضوهیئت علمی انجام شد. برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین جداول استفاده گردید و به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های tبا دو گروه مستقل، t زوجی، آزمونANOVA و همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری دراین مطالعه کمتر از 0.05 در نظرگرفته شده است.

یافته ها:مقایسه نمره انتظار (77/4 ± 80/31) و ادراک (60/4 ± 2/29) اساتید از جو کلاس نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد(P<0.05 ). با استفاده از آزمون ANOVA به طور مشخص سطح انتظار اساتید بیشتر از ادراک می باشد.در دانشجویان نیز مقایسه نمره انتظار (37/4 ± 03/29) و ادراک (10/5 ± 433/24) از جو کلاس نشان دهنده وجود اختلاف معنادار می باشد و به طور مشخص سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(P<0.001).و مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(P<0.01). این در حالی است که بین دانشجویان 3 رشته از نظر تفاوت بین انتظار و ادراک، تفاوتی وجود ندارد(P>0.05).مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار(P<0.05) و ادراک (P<0.001) اساتید بیشتر از دانشجویان است.وبین معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک همبستگی ضعیف و منفی (معکوس) وجود دارد P=0.042)).

نتیجه گیری:درمجموع یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین جو روانی-اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. برای پیشگیری از افت تحصیلی شناسایی و توسعه مدلهای مفهومی به ویژه، تدوین و توسعه ی یک مدل تجربی ازعملکرد تحصیلی برپایه ویژگیهای شناختی در این راستا می تواند کمک کننده باشد .

فهرست مطالب

چکیده. ‌أ

فهرست جداول. ‌د

فهرست ضمائم و پیوست.. ‌ه

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1)مقدمه:2

2-1)بیان مسئله و اهمیت موضوع:3

3-1)هدف کلی.. 6

1-3-1)اهداف جزئی :6

2-3-1)اهداف كاربردی:6

4-1)سؤالات و فرضیات پژوهش :7

فصل دوم: کلیات وبررسی متون

1-2)کلیات.. 9

1-1-2)فلسفه تعلیم و تربیت.. 9

2-1-2)یادگیری.. 9

3-1-2)آموزش… 10

4-1-2)پیشرفت تحصیلی:11

5-1-2)کلاس درس:13

6-1-2)جو روانی-اجتماعی کلاس:14

2-2)مروری برمطالعات ایران و جهان.. 19

2-2-2)مطالعات جهان:19

2-2-2)مطالعات ایران:26

3-2)جمع بندی.. 29

فصل سوم: روش تحقیق

1-3) نوع مطالعه:31

2-3)جمعیت مورد مطالعه. 31

3-3)روش جمع آوری داده ها:31

4-3)روش اجرا:31

5-3)مشخصات ابزار جمع آوری داده های مطالعه:32

6-3)پرسشنامه اصلی تحقیق.. 32

7-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها:34

8-3)تعاریف واژه ها34

پیشرفت تحصیلی:34

2-8-3)تعریف عملی:35

9-3) ملاحظات اخلاقی:35

10-3)مشکلات و محدودیت ها:36

فصل چهارم: یـافتــه هـا

1-4)مقدمه:38

1-1-4)تجزیه و تحلیل آماری.. 38

2-1-4)مشخصات نمونه ها:38

3-1-4)خصوصیات اساتید :40

4-1-4)خصوصیات دانشجویان:42

5-1-4)وضعیت انتظار و ادراک اساتید و دانشجویان:44

6-1-4)نتایج تحلیل های به عمل آمده:44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5) بحث بررسی دستیابی به اهداف پژوهش:51

2-5)نتیجه گیری نهایی :57

3-5)پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 57

4-5)پیشنهادات کاربردی.. 58

منابع و مآخذ

 فهرست جداول

جدول 1- 4: فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش…. 49

جدول 2-4: مشخصات اساتید شرکت کننده در پژوهش (15=n)51

جدول 3-4: مشخصات دانشجویان شرکت کننده در پژوهش (203=n)53

جدول 4- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس… 55

جدول 5- 4: مقایسه اختلاف نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان 3 رشته. 56

جدول 6- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان برحسب جنس…. 57

جدول 7- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس… 58

جدول 8- 4: وضعیت همبستگی سن، معدل، نمره انتظار،نمره ادراک دانشجویان از جو کلاس… 59

 فهرست ضمائم و پیوست

پیوست شماره یك: پرسشنامه دانشجویان.. 83

پیوست شماره دو: پرسشنامه اساتید. 89


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در …

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. … جوانبخت, سارا و صفا قندی، ۱۳۹۵، تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، …

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان و کارکنان بانک مهر اقتصاد استان اصفهان … مدیریان سازمان به منظور بهره وری و ارتقای کیفی تولید و خدمات، کاهش تعارضات و کشمکش های سازمانی و افزایش بهره وری و کارایی، بهبود اثربخشی مدیریت کیفیت و و توسعه منابع انسانی می پردازیم.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۹ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (17299):بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی روابط کارکنان مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی توسعه منابع انسانی.

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت …

۸ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت (19334):توسعه منابع انسانی مدیریت کیفیت سازمان برنامه ریزی روابط کارکنان بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت منابع انسانی.

بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری …

توسط رجبی – ‏2017
هدف: این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است. … بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری.

[PDF]ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ( ﺗﻬﺮان 4 ﺷﻬﺮدار

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ﺗﺌﻮري. ﭘﺮدازي در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزو. ﮐﺎرﻫﺎ و. اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ. و ﮐﯿﻔﯿﺖ …. اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در. 19. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. در ﺣﻮزه. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

بررسی تاثیر مدیریت دانش نقش منابع انسانی در توسعه …

افراد و کارکنان در این صنعت عوامل کلیدی در اجرای پروژه ها می باشند بطوریکه دانش، تجربه و مهارت های افراد می تواند هزینه ها، سرعت و کیفیت دستاوردهای پروژه ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به اهمیت منابع انسانی و لزوم توجه ویژه به دانش کارکنان در این صنعت وظایف واحد یا مسئول منابع انسانی در شرکت های ساخت ایرانی می …

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت …

مقاله اصلی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس به همراه توضیحات کامل. دانلود فایل. هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت باریج اسانس می باشد. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است.دراین پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت …

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت – داناکده

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: ۲۱۰ شرح مختصر: مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به …

عملکرد سازمانی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

Ability Mediation Effects in the Relationships between Human Resource Practices and Service Quality. Iranian Journal of Management … تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 47، شماره 2، تابستان … بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *