بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 157
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

فهرست مطالب

چكیده:1

مقدمه:2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1)مقدمه4

2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1) بیان مساله7

4-1) فرضیه های پژوهش.. 11

5-1) اهداف پژوهش.. 11

6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

7-1 ) حدود مطالعاتی. 13

1-7-1)قلمرو موضوعی. 13

2-7-1) قلمرو زمانی. 13

3-7-1) قلمرو مکانی. 13

8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه17

2-2) کیفیت حسابرسی :17

1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18

2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20

1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22

2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23

3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24

4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26

5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33

3-2) اندازه حسابرس.. 35

4-2) تخصص گرایی در صنعت.. 37

5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39

6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد40

1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد40

2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41

7-2 نظریه مدیریت سود43

1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود44

2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46

3-7-2نظریه ی شرکت.. 47

4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها49

5-7-2)مدیریت سود51

1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53

2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53

3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53

6-7-2) انگیزه های مدیریت سود54

1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54

2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55

3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55

4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56

5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56

7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد56

8-2)مفاهیم مختلف سود58

1-8-2)سود58

2-8-2) اهداف گزارشگری سود58

3-8-2) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود59

4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60

5-8-2) تئوری نمایندگی. 62

6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65

1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66

2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 67

7-8-2) هموار سازی سود67

1-7-8-2) انواع هموارسازی سود69

2-7-8-2) روش های هموارسازی سود71

8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71

9-8-2) حساب سازی. 72

9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72

10-2) بحث کلی. 76

11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81

1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81

2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 )مقدمه96

2-3) روش پژوهش.. 96

3-3) پرسش های تحقیق. 96

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97

5-3) جامعه و نمونه آماری. 101

1-5-3) جامعه آماری. 101

2-5-3) نمونه آماری. 102

6-3) فرضیه های پژوهش.. 102

7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103

8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103

1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)103

2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)104

3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105

4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105

5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏108

2-4آمار توصیفی. 109

3-4 آزمون نرمالیتی. 110

5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها111

6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112

7-4تفسیر مدل:115

8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام115

9-4 تفسیر مدل:117

10-4 آزمون فرضیه ها117

11-4 بررسی اعتبار مدل. 119

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه122

2-5) نتایج آزمون فرضیه ها122

1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول:122

2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123

3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:124

3-5) نتیجه گیری. 125

4-5) پیشنهادها125

1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125

2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126

5-5) محدودیت های پژوهش.. 127

پیوستها

خروجی نرم افزار. 130

منابع و ماخذ

منابع فارسی:140

منابع لاتین:141

چکیده انگلیسی. 146

فهرست جداول

جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 29

جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 34

جدول (1-4) آماره109

جدول (2-4)فراوانی. 109

جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو – اسمیرینو. 110

جدول (4-4) همبستگی. 111

جدول( 5-4) تحیل واریانس.. 112

جدول (6-4) خلاصه مدل. 113

جدول (7-4) براورد ضرایب.. 114

جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه116

 فهرست نمودارها

نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه7

نمودار (1-2) چارچوب كیفیت حسابرسی. 19

نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 21

نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود70

نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر. 114


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و …

ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳؤﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ. ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ … ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺩ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﻭ.
بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – گواهی …
پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد …

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
دانلود پایان نامه بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان …

14 نوامبر 2016 … عنوان: بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
جریان وجوه نقد آزاد و ارزش سهام رابطه بین بررسی شرکتهای بورس اوراق بها

تعداد زیادی از مدیران شرکتها و موسسات مالی معتقدند جریان وجوه نقد به عنوان یک معیار مهم به منظور ارزیاابی … جریان وجوه نقد و ارزش سهام شرکتهای پذیر ته شده در بور اوراق بهادار … د و ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران مورد بررسي قرار مي …. جريان وجوه نقد آزاد از تفاوت سود خالص عملياتي بعد از ماليات و ميزان سرمايه گذاري  …
بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در …

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و حسابرس دیوان … باشـد مدیریـت با سـودهای مواجه می شـود که مبنایی بـرای پرداخت ان به سـرمایه گذاران … همزمـان ارتبـاط بیـن جریـان هـای وجـوه نقـد عملیاتی و بـازده سـهام و کیفیت سـود … در شـرکت های پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران عملیاتی با بازده سـهام و کیفیت سـود.
پایان نامه بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد …

1 ژوئن 2018 … پایان نامه بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های …

1 ژوئن 2018 … … سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان … پایان نامه حسابداری مدیریت سود سود و کیفیت بورس اوراق بهادار بورس … نامه بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و …
كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه

ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘ. ﻬﺎ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺷﺮﻛﺘ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺼﺪﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ …. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ ﺭ. ﺍ. ﺩﺭ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ. ﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ. ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ … ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ … ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.