بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
این مقاله بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی قرار می دهد شیوه هایی که بتوان از طریق آنها به موقعیتهای متمایزی نسبت به رقبا دست یافت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

با پیدایش تجارت الكترونیكی بسیاری از بخشهای اقتصادی و صنعتی، كما بیش تحت تأثیر این فناوری نوید بخش قرار گرفته ­اند. با این وجود، نفوذ تجارت الكترونیكی در هیچ صنعتی مانند صنعت بانكداری مشهود نبوده است. امروزه استفاده از بانکداری اینترنتی بیش از آنکه یک مزیت باشد، یک ضرورت است و بانکها ناچاراند برای بقا خود وکاهش هزینه ها خدماتشان را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. اما به نظر می­رسد این خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینۀ عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل سبب افزایش اعتماد مشتریان می شوند و اعتماد متغیری است که در پذیرش بانکداری اینترنتی نقشی بسیار حیاتی دارد.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد

فهرست مطالب

چكیده. 2

واژه های كلیدی:2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

مفاهیم و تعاریف.. 8

تصویر شرکت :8

بازاریابی رابطه مند:9

اعتماد:9

بانکداری اینترنتی:10

قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی :10

مدل مفهومی:10

ضرورت بازاریابی در نظام بانکی.. 11

مشتری، بنیاد و اساس نظام بانکی.. 12

بازاریابی در بانکداری نوین ایران.. 14

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای بانکها17

نتیجه‌گیری.. 19

نتیجه محقق.. 19

منابع:20


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با تاکید بر اعتماد به عنوان متغیری مداخله گر( مورد مطالعه : بانک ملت ). اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۰ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت.

مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری …

در این مقاله ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با تئوریهای مبتنی بر قصد، به تشریح عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه … حسین و مجتبی فروتن، ۱۳۸۸، بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد …

اما به نظر میرسد این خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل سبب …

[DOC]بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با …

اما به نظر ميرسد اين خدمات چنان که باید وشاید مورد استقبال واقع نشده است. با توجه به این نکته و با انجام مطالعه در زمینۀ عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ، مشخص گردید که تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند می توانند بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر بسزایی داشته باشند. در واقع این دو عامل …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات …

بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی. دید کلی : تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی این مقاله بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی قرار می دهد شیوه هایی که بتوان از طریق آنها به موقعیتهای متمایزی نسبت به رقبا دست یافت …

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک …

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک کشاورزی شهرستان اهواز با استفاده از معادلات ساختاری. تاریخ انتشار 1396/10/13; تعداد … این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط ابعاد بازاریابی رابطه¬مند (اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض) بر رضایت و وفاداری مشتری از خدمات بانکی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شعب …

[PDF]بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی. 1. شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از. خدمات بانکداری اینترنتی. با تأکيد بر اعتماد به عنوان متغيری مداخله گر. ) مورد مطالعه : بانک ملت (. نویسندگان: -1. دکتر مصطفی قاضی. ز. اده.

[PDF] يزش‌مشتريان‌بانکداری‌خرد‌ شناسايی‌عوامل‌موثر‌در‌ر – چشم ان …

توسط غلامحسین احمدی
بانکدار. ی … 77. به عنوان مثال پیشنهاد قیمت پایین. تر لزوماً به وفاداری مشتری نمـی. انجامـد. ایـن دو محقـق. دلیل اصیی ریزش مشتریان. و تمایل. آن. ها. به رقیب را در تطابق ویژگی. های خدمات بـا نیازهـا،. کیفیت خدمت و فناوری مورد اسـتفاده مطـرح مـی. کننـد. کومـار ). 3111. ( میـزان شـفافیت در. بازاریابی را عامل اصیی در رضایت مشتریان می.

[PDF]ﺪ ﺑﺎزرﮔﺎ ﯽ – دانشگاه تهران

توسط ابوئی اردکان – ‏2013
۲۹ خرداد ۱۳۹۱ – ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻚ، اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ. درﺑﺎره. ي. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. در دﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﻪ. ﺗـﺎزﮔﻲ آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ (. Hair, Anderson,. Tatham & Black, 1998. ). ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ. رو، ﺑﺎ ﻫـﺪف. ﮔﻴـﺮي. اﻳـﻦ ﺷـﻜﺎف ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﺗـﻼش. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ. « وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه. » را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ …

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با …

بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفههای بازاریابی رابطهمند بسط داده شده، برای شناسایی و الویتبندی عوامل مؤثر بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *